نگاھی کوتاه به فصل نامه یِ “برّرسی کتاب – ویژه ھنر و ادبیّات – شماره یِ ٧٩” سر دبیر: مجید روشنگر (آمریکا)

نوشته یحیی خزائینه – تورنتو ….

نگاھی کوتاه به:
فصل نامه یِ “برّرسی کتاب – ویژه ھنر و ادبیّات – شماره یِ ٧٩”  سر دبیر: مجید روشنگر (آمریکا)

یحیی خزائینه – تورنتو – کانادا.
Khazan1367@gmail.com
شنبه، ٢٣/١٢/ ١٣٩٣ برابر با  Sat. March 14, 2015

ھفته یِ گذشته فصل نامه  یِ فوق به دستم رسید. در حالی که مشغول نوشیدن چای ِ ھـندی بودم ،آرام آرام شروع کردم به ورق زدن و خواندن بخش ھایی از صفحات “برّرسی کتاب.” پس از به پایان رساندن فصل نامه، نمی دانم چطور شد که میخِ  حرف ھای سر دبیر شدم .با ھمین ص وادِ اکابری ای که دارم، دو باره شروع کردم به خواندن بخشِ “چـنـد حـرفِ ” آقایِ مجید روشنگر سر دبیر “برّرسی کتاب”

از ھفت مورد مطرح شده، دو موردش نظرم را گرفت .چند روزی می شد با خودم کلنجار می رفتم که از مطرح کردن و آوردن افکارم بر روی صفحۀ کاغذ خود داری کنم. امّا نشد که نشد.
باری چند سال پیش، جھت آبومان شدن دوباره یِ “برّرسی کتاب” و ھم چنین تأمین بخشی از ھزینه چاپ یکی از شماره ھای آن فصل نامه، داوطلبانه ھوس کردم گوشه ای از کار را به سھم خودم به عھده بگیرم و گرفتم. پی  آمدِ آن کمک  مالیِ بسیار ناچیز، عواقبی در بر داشت که ھنوز در موردش به احدی چیزی نگفته و در باره اش مطلبی ننوشته ام. بگذریم .چقدر ھر دویمان که در دو کش ورِ ھم سایه ولی  جدا از ھم، روزگار را می گذرانیم  و سعاد تِ دیدارِ  یک دیگر را تا کنون نداشته ایم؛ سر دوانـ دَنـد!

و امّا برگردیم سر مطلب.
مورد اوّل: “حرف دوّم” این فصل نامه چنین است:

Page 3 of 3

راستش ،در این ینگه از جھان، آن گونه دست ب  رُد زدن ھا و “شبیخون ھایِ شبانه” شاید برای بسیاری از خوش باوران و ھوایی ھا باور کردنی نباشد؛ ولی، ھم اکنون، این گونه ماجراھا شده است بخشی از زندگی روزمرّه ما.
ھـندی ھا در روبرو شدن با آن گونه شبیخون زدن ھای شبانه برای آن که بتوانند طرفِ  مقابل را دل داری بدھـند، به  زبانِ خودشان خیلی آرام می گویند: “ارَه یار، ی هِ تو مامولی بات ھِ ه!” یعنی: دوست من ،از این گونه اتفاقات می افته. معمولیه!”
مورد دوّم: “حرف      پنجمِ” سر دبیر فصل نامه یِ “برّرسی کتاب “چنین است:

در پاراگراف بالا، آقای مجید روشنگر اشتباھ اً می پندارد: “آقای محمّد قاضی در سال ۱۳۳۲ ھمراه با رامین جھانبگلو در اداره حقوقی وزارت دارایی کار می کرده است.” در حالی که اگر کمی دقتّ کنیم متوجّه خواھیم شد، مجید روشنگر در بازنویسی آن واقعه دچار توّھم شده است. به عبارت دیگر ،آقای مجید روشنگر دقتّ کافی ندارد که در سال ١٣٣٢ ۱۹۵۳() آقای رامین جھانبگلو (تورنتو) ھنوز به دنیا نیامده بود که بتواند با آقای محمّد قاضی در اداره حقوقی وزارت دارایی کار کرده باشد! در تارنمای رسمی رامین جھانبگلو، تاریخ تولدّ ایشان سال ۵١٣٣(۱۹۵۶) می باشد. www.jahanbegloo.com

در واقع، در پاراگراف بالا،  منظور مجید روشنگر، سناتور دکتر امیر حسین جھانبگلو پدرِ  رامین جھانبگلو، می باشد.
لازم به یاد آوری است، در مقالۀ ماجرای چگونگی ترجمه یِ “شازده کوچولو” اثر آنتـوان دوسنت اگزوپـ رِی، به تاریخ یک شنبه ٢٩ اردیبھشت یک ھزار و سیصد و نود و دو، این مورد را برّرسی کردم .

یحیی خزائینه / تورنتو – کانادا.

Khazan1367@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.