کانون نویسندگان ایران: حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران

kanoone-nevisandegan

حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران

شرایط زندگی مزدبگیران درایران روز به روز دشوارتر می¬شودو فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده¬¬ و در روزهای اخیر به اعتراض¬های گسترده¬تر دست زده¬اند .

کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواست¬های بحق این زحمت¬کشان خواهان آزادی فعالیت تشکل¬های مستقل آن¬ها برای دست¬یابی به حقوق صنفی و انسانی¬شان است.

کانون نویسندگان ایران
۶ اسفند ۱۳۹۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.