اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو همچنان ادامه دارد

بر اساس شنیده ها، روز دوشنبه ۲۲ دی ۱٣۹٣ وزیر صنایع به کارخانه ایران خودرو رفته است، بازدیدی که به احتمال زیاد به اعتراض سراسری و متحدانه کارگران مربوط می شود. ….

إخبار روز:
اعتراض کارگران ایران خودرو در مورد سطح پایین دستمزدهای خود، که یک هفته است به صورت اعتصاب غذا ادامه دارد، مدیریت کارخانه را به دست و پا انداخته است.

از یک طرف بخشنامه صادر می کند که به زودی طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا خواهد کرد و افرادی دست نشانده را که نام «نماینده» کارگران را بر آنها نهاده اند، احضار می کند و از طریق آنها به کارگران پیغام می دهد که در صورتی که غذای شرکت را بخورند طرح طبقه بندی مشاغل را در عرض چند روز آینده اجرا خواهد کرد. از طرف دیگر، تعدادی از سهام کارگران را که قبلاً به گروگان گرفته بود آزاد می کند تا شاید کارگران را از ادامه اعتراض بازدارد، و درعین حال وعده می دهد که ماه آینده پاداشی چند صد هزار تومانی به کارگران خواهد داد، بی آن که خود را به طور کتبی متعهد به انجام آن کند. و اینها همه در حالی است که خواست اصلی کارگران هیچ کدام از اینها نیست. خواست اصلی کارگران افزایش پایه حقوق آنهاست به طوری که سطح دستمزدها را، اگر نگوییم با سطح سود شرکت، حداقل با سطح افزایش واقعی قیمت ها متناسب کند، خواستی که مدیریت تا کنون هیچ واکنشی به آن نشان نداده است.

بر اساس شنیده ها، روز دوشنبه ۲۲ دی ۱٣۹٣ وزیر صنایع به کارخانه ایران خودرو رفته است، بازدیدی که به احتمال زیاد به اعتراض سراسری و متحدانه کارگران مربوط می شود. امر مسلم این است که کارگران اعتراض خود را با عزمی راسخ آغاز کرده اند و شواهد و قرائن نشان می دهند که آنها این اعتراض را تا دستیابی به خواست های خود به ویژه خواست افزایش دستمزد ادامه خواهند داد.

یک کارگر اعتصابی ایران خودرو

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.