گفتگو گزارشگران با فتاح سلیمانی: تشکل سراسری کارگران، ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس!

مبارزات کارگران مبارزه ای سینه به سینه است. گاه به جلو وگاهی به عقب رانده میشود. دراین چند ساله علیرغم موفقیتهایی که کارگران جسته وگریخته به ان دست پیدا کرده اند این مبارزات کمتر درفاز تعرضی بوده واگر اعتراضاتی صورت گرفته به جز چند مورد، بیشتر برای حقوقهای معوقه یا برای بازگشت به کار بوده اند. هرچند همین اندازه هم نشانه ی زنده بودن وپویایی جنبش کارگری است. اما در کل این جنبش بیشتر تدافعی است تا تعرضی. … (دنباله…)

گفتگو گزارشگران با محمد عبدی پور: تشکل سراسری کارگران، ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس!

همه ما می دانیم که مساله مهم در حال حاضر کمک به اتحاد مبارزات جاری کارگری است که وخامت اوضاع اقتصادی و امنیتی آن را دو چندان کرده است. آقای ثقفی هم در همان تهرانی که در آن زندگی می کند هرروز شاهد دهها اخراج ، تجمع جلو کارخانه ها برای حقوق معوقه و موارد دیگر هستند. حال سوال من این است که آقای ثقفی که می خواهد با ایجاد “تشکل سراسری” ازبالای سر کارگران در نقش منجی طبقه کارگر ظاهر شده و ادعای برداشتن موانع پیشروی جنبش کارگری را می کند، تا بحال درجلو کدام کارخانه یا کارگاه صدای اعتراضش را با کارگران یکی کرده است که اکنون قیم طبقه شده و برای آن تعیین تکلیف می کند. …. (دنباله…)