تجمع اعتراضی پرستاران/ معترضین می‌خواهند روحانی را ببینند

صبح امروز(۲۳ آذر)  در جریان تجمع پرستاران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی که در مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، پرستاران معترض خواهان دیدار مستقیم با رییس جمهور شدند. …. (دنباله…)

دمکراسی از نان شب برای کارگر واجب تر است!

این مصاحبە توسط یکی از اعضاء انجمن کارگری دمکراسی خواە، کە جمعی متشکل از فعالین سندیکایی است با آقای حسین اکبری یکی از فعالین سر شناس و با سابقە جنبش سندیکایی ایران و از سازمان دهندگان اصلی “هئیت موسسان سندیکاهای کارگری”، بە قصد برسی اجمالی مبارزات کارگری در دهە گذشتە و آسیب شناسی فعالیت های دورە دە سالە گذشتە بە روایت ایشان صورت گرفتە. …. (دنباله…)