تقی روزبه: نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده (قسمت اول)

برگزاری مراسم دولتی امسال دانشگاه تهران به مناسب آغازسال تحصیلی جدید، می تواند تصویری از وضعیت و شرایط حاکم برمحیط های دانشجوئی ارائه دهد…. (دنباله…)

مراسم ۱۶ آذر روز ۱۵ آذر برگزار شد

(دنباله…)

راه توسعه‌ی ملت‌‌ها به اراده‌ی ملت‌‌ها بستگی دارد

مصاحبه با دکتر فریبرز رئیس دانا
من شخصاً فرایند تاریخ توسعه را به طور غالب فرایندی سرمایه‌دارانه در جهان، در قرن بیستم می‌بینم که امپریالیسم قصد نفوذ و جهت‌دهی به آن و توسعه‌ی وابستگی را داشت‌‌‌‌.  اما ساز و کارهای مستقل‌تر در طیفی از «راه رشد غیر سرمایه‌داری» تا «روش‌های ‌‌‌‌برنامه‌ریزی دموکراتیک» و سوگیری سوسیالیستی نیز به صورت واکنش‌‌ها در برابر ‌‌‌سرمایه‌داری تجربه شده‌اند. توسعه دانشی است که نباید خود را از اقتصاد سیاسی رادیکال جدا کند وگرنه یا عقیم می‌شود یا در خدمت وابستگی قرار می‌گیرد. …. (دنباله…)

ویژه نامه روز دانشجو منتشر شده در سایت طبقه دات کام

ویژه نامه روز دانشجو: مصاحبه با عابد توانچه

از سلسله مطالب سایت “طبقه‌ دات کام” به مناسبت روز دانشجو…. (دنباله…)

م.ا. راما: بازخوانی یک سرکوب: جنبش دانشجویی از ۵۸ تا ۷۸

در جوامع توتالیتر فضا ی دانشگاه ها  امکان اولیه ای برای جمع شدن ،جمعی فکر کردن، جمعی تحلیل کردن و جمعی عمل کردن را فراهم می کند. در حالی که بیرون از فضای  دانشگاه ها، استبداد مطلقه هزینه شکل گیری چنین فضاهای جمعی را آن قدر بالا می برد که حتی ابتدایی ترین فرم جمع شدن و در ارتباط قرار گرفتن تقریبا غیر ممکن می شود. درست به همین علت است که سرکوب جنبش دانشجویی با هدف مهار پیدایش جنبش های مستقل سیاسی اجتماعی اهمیتی حیاتی پیدا می کند. …. (دنباله…)