۲۹ زندانی سیاسی ِ کُردِ بند ۱۲ زندان ارومیه دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده‌اند

نگرانی ها در کردستان نسبت به وضعیت سلامتی این ۲۹ زندانی رو به افزایش است. …. (دنباله…)