از سلسله گفتگوهای گزارشگران: گفتگو با تحلیل گر سیاسی تقی روزبه درباره کوبانی

قدرت های غربی در برابرانفجار بحران منطقه و ابعاد پوسیدگی نظم مستقر و مورد حمایت خود غافلگیر شده و پیوسته به دنبال رویدادها دویده اند و هنوزهم قادر به کنترل و مدیریت بحران  نشده اند. داعش تا زمانی که در جبهه ای متحد علیه دولت مرکزی سوریه می جنگید و هنوز چندان پروار نشده بود که به غرب و نیروهای مؤتلف آن چنگ و دندان نشان برود، عملا بخشی از نیروهای مؤتلف دولت آمریکا و متحدین محلی اش محسوب می شد. اما وقتی این نیرو از ِقبل کمک های عربستان و امارات و قطر و ترکیه و تصاحب عنائم جنگی، بیش از حد پروار شد و به شکل چشمگیری بر قلمرو نفوذ و اقتدارش افزوده گشت و حتی شروع  به درگیری و دست اندازی به قلمرو نیروهای نزدیک به دولت های غربی نظیر ارتش آزاد سوریه کرد، رفته رفته برنگرانی این قدرت ها نسبت به آن افزوده شد. …. (دنباله…)