ارژنگ بامشاد: تودهنی مردم به فرهنگ رسمی حاکمیت

در حاشیه حضور سراسری مردم در سوگواری مرگ یک هنرمند …. (دنباله…)