اعتصاب غذا در حمایت از کوبانی

چهارده چهره سیاسی فرهنگی مدنی و حقوق بشری ایران با انتشار بیانیه یی در اعتراض به جنایات غیر انسانی داعش و همدلی همراهی با مردم کوبانی اعلام اعتصاب غذا کردند …. (دنباله…)