گفت‌وگوی رادیو بین المللی فرانسه با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، وضعیت یک سال گذشته و چشم انداز آینده

درخواست سفر مسئول حقوق بشر سازمان ملل به ایران هفت بار رد شده است ….
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

سازمان عفو بین الملل می گوید: جمهوری اسلامی هفت باربه درخواست نماینده حقوق بشرسازمان ملل برای دیدارازایران پاسخ رد داده است

آقای لاهیجی که هم اکنون در نیویورک به سر می برد، با دیدگاهی کمی متفاوت معتقد است که  باید ارزیابی را از فرد (شخص روحانی) به کلّ تعمیم داد. آقای لاهیجی گفت: ـ

ـ«وقتی در باره وضعیت حقوق بشر در یک کشور صحبت می کنیم، موضوع را شخصی نمی کنیم. یعنی نمی گوییم که آیا آقای روحانی موفق بوده یا نبوده، به ویژه با توجه به ساختاری که جمهوری اسلامی دارد. آن چه برای ما سازمان های حقوق بشری مهم است این است که آیا وضعیت در یک سال گذشته نسبت به پیش از آن تغییری کرده یا نه. متاسفانه باید بگویم که  ۹۹% تغییری به وجود نیامده… دوم در ارتباط با همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگران موضوعی سازمان ملل و گزارشگر ویژه برای ایران آقای احمد شهید، متاسفانه درهای جمهوری اسلامی همچنان بر روی این گزارشگران بسته است. یا اراده سیاسی در راس جمهوری اسلامی به ویژه رهبر آن و سپس نفر دوم آقای روحانی وچود ندارد یا این مسایل دیگری است. اخباری که به من می رسد حاکی است که تمام هم و غم آقای روحانی و آقای ظریف در جهت حل مسئله انرژی هسته ای است. آقای روحانی هرگز به مسئله حقوق بشر نپرداخته و حتا وقتی از او در باره مسایلی مثل محکومیت چند جوان به خاطر یک آهنگ سؤال شده از پاسخ دادن فرار کرده است. اینجاست که ما سازمان های حقوق بشر نگران می شویم که با تغییر مهره های سیاسی، تغییری در سیاست جمهوری اسلامی به وجود نیامده است…»ـ

باقی این گفتگو را در اینجا بشنوید:ـ

http://telechargement.rfi.fr/rfi/persan/audio/modules/actu/201409/Perspective_2_-_26_09_2014.mp3

متن گزارش رادیو بین المللی فرانسه از نامه:
سازمان دفاع اززندانیان و آزادی بیان که مقرآن درانگستان قراردارد، درنامه سرگشاده ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، ازدولت وی خواست که به تعهدات خود درباره حقوق بشردرایران عمل نماید.
به گزارش منابع خبری، نسخه ای ازاین نامه سرگشاده برای آیت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی نیزارسال شده است.
عفوبین الملل، درنامه، تصریح می کند که دولت حسن روحانی باید به شعارهای انتخاباتی خود جامعه عمل بپوشاند.

عفو بین الملل یاد آورشده است: دولت ایران درسال ۲۰۰۲ میلادی متعهد شده بود که با کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل درمورد وضع حقوق بشردرجمهوری اسلامی همکاری نماید، ازاین رو، این سازمان ازحسن روحانی می خواهد تا ترتیبی اتخاذ نماید تا فرستاده سازمان ملل درامورحقوق بشرایران اجازه یابد ازایران بازدید نماید.
دراین نامه، که درسایت عفو بین الملل انتشاریافته، همچنین آمده است : ایران ازسال ۲۰۰۵ میلادی تا کنون راه را برگزارشگرحقوق بشرسازمان ملل متحد بسته و به اواجازه بازدید ازجمهوری اسلامی را نداده است، که این امرنقض تعهدات ایران درپیمان های سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و دوهزارو ده است.

عفو بین الملل درادامه نامه خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشردرایران، شماربالای دستگیری ها و اعدام های بی رویه، تبعیض علیه زنان و اقلیت های ایرانی، سانسورشدید مطبوعات و سرکوب آزادی بیان درایران را ازموارد مهم نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی نام برده واعلام کرده است که بازدید گزارشگرسازمان ملل متحد ازایران می تواند به بهبود شرایط درکشورکمک کند.
سازمان عفو بین الملل می گوید: ازسال دو هزارو پنج تا کنون علی رغم هفت باردرخواست ازایران برای فراهم آوردن امکان سفرنماینده ویژه حقوق بشرسازمان ملل به ایران هنوزبه این درخواست ها پاسخ داده نشده است.

این سازمان درپایان نامه سرگشاده خود ازحکومت ایران خواسته است که برای جلب اعتماد جامعه جهانی، به گزارشگران سازمان ملل و کارشناسان مستقل حقوق بشراجاره دهد از ایران بازدید کنند تا همگان دریابند که دولت ایران درامورمربوط به حقوق بشربا شفافیت عمل می کند.
لازم به یاد اوری است که ششمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشرایران، که درمهرماه امسال درپارلمان بریتانیا قرائت شد، نشان می دهد که درسال دو هزارو سیزده، سال ریاست جمهوری حسن روحانی ،شماراعدام هادرایران افزایش چشمگیری داشته است.

دبیرکل سازمان ملل درگزارشی که ماه گذشته درمورد نقض مداوم حقوق بشردرایران متشرکرد، شماراعدام ها درایران را درطول یک سال ریاست جمهوری حسن روحانی، یعنی ۲۰۱۳ میلادی بین ۶۲۴ تا ۷۲۷ مورد ذکرکرده است.

دبیرکل سازمان ملل، همچنین در گزارش خود تاکید می کند که علی رغم وعده های روحانی، حقوق بشر وبه ویژه آزادی بیان درایران هم چنان نقض می شود.
درگزارش تصریح شده است که : ” براساس اطلاعات جمع آوری شده از منابع موثق، ۱۶۰ نوجوان درایران محکوم به اعدام شده ودرانتظار اجرای این حکم درزندان به سرمی برند”.
دبیرکل سازمان ملل می گوید: سرکوب روزنامه نگاران و اقلیت های قومی و مذهبی درایران همچنان ادامه دارد. محدودیت و سانسوردرفضای آنلاین و شبکه های اجتماعی نظیرفیس بوک و توئیتر نیز درایران اعمال می شود.

خبرنگاران و دیگرکارکنان رسانه ها به طورمرتب توسط دستگاه قضائی احضاریا بازداشت می شوند یا باآزار وحمله نیروهای امنیتی رو به روهستند.

گزارش رادیو بین الملل فرانسه در اینجا: ………..

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.