نامه ی اتحادیه ی معلمان انگلستان به حسن روحانی در مورد وضعیت بهنام ابراهیم زاده

ما از شما میخواهیم که به حقوق بشر و حقوق کارگران احترام بگذارید، و نسبت به بهنام ابراهیم زاده که حالش به سرعت در حال وخیم تر شدن است، مدارا و ملایمت نشان دهید. ادامهٔ حمله به جنبش سندیکایی ایران ضربهٔ دیگری به شهرت کشور شما خواهد زد. سرنوشت بهنام و دیگران در دستان شماست. ….
به: رئیس جمهور حسن روحانی
موضوع: درخواست مدارا و ملایمت نسبت به بهنام ابراهیم زاده

رئیس جمهور گرامی،
اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا (NUT) به نمایندگی از سوی ۳۰۰ هزار عضوش، به شدت نگران و بیمناک از رفتار غیرانسانی و بیرحمانه ای است که با فعال سندیکایی بهنام ابراهیم زاده می شود. بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیتهٔ پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و از فعالان و مدافعان حقوق کودکان است که از خرداد ماه ۱۳۸۹ در زندان اوین حبس شده است.

بهنام در مدت زندانی بودنش مورد شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و بیرحمانه ای قرار داشته و در سلول انفرادی حبس شده است. وضعیت بهنام با افزودن اتهام های تازه علیه او بدتر شده است. این اتهام ها را به او میزنند تا بتوانند او را به «جرم» استفاده از حقش برای سازمان دادن کارگران و فعالیت در راه احقاق حقوق سندیکایی در ایران همچنان در زندان نگه دارند.
اتحادیهٔ سراسری معلمان به شدت نگران امنیت و سلامت بهنام است که در حال حاضر در اعتراض به اتهام های تازه ای که در ارتباط با ایجاد ناآرامی در زندان علیه او مطرح کرده اند، اعتصاب غذا کرده است. منابع قابل اعتماد به من اطلاع داده اند که مسئولان زندان بهنام را تهدید کرده اند که اگر به اعتصاب غذایش پایان ندهد، او را به سلول انفرادی منتقل خواهند کرد.

ما از شما میخواهیم که به حقوق بشر و حقوق کارگران احترام بگذارید، و نسبت به بهنام ابراهیم زاده که حالش به سرعت در حال وخیم تر شدن است، مدارا و ملایمت نشان دهید. ادامهٔ حمله به جنبش سندیکایی ایران ضربهٔ دیگری به شهرت کشور شما خواهد زد. سرنوشت بهنام و دیگران در دستان شماست.

با احترام،
کریستین بلوئِر
دبیرکل اتحادیه ی معملمان انگلستان

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.