پاتریک پاٸولوف: اتحادیه اروپا از دولت اسلامى نفت میخرد

وزیر سابق نفت عراق٬ عصام چلبى٬ میگوید که مسٸله در مورد مقدار بسیار زیادى از نفت است که داعش غارت نموده و بفروش میرساند• یکى از برآوردها اینست که سازمان در خلال ۲۰۱۴ ٬ میان ۱۰۰-۱۵۰ میلیون دلار٬ تنها از فروش نفت عراق کسب درآمد نموده است ….

«اتحادیه اروپا از دولت اسلامى نفت میخرد»

مترجم: پیام پرتوى
نویسنده: پاتریک پاٸولوف

http://www.proletaren.se/utrikes-europa-mellanostern/eu-koper-olja-av-islamiska-staten

۱۰سپتامبر۲۰۱۴


سفیر اتحادیه اروپا در عراق

اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۱۳ اجازه صدور نفت از مناطق تحت تصرف شورشیان در سوریه را صادر نمود• امروز این داعش است که از طریق صادرات پول  پارو میکند•

آمار و پس زمینه
داعش سلاح آمریکایى دارد

•    تحقیقات جدید انجام شده توسط موسسه انگلیسى٬پژوهش تسلیحات جنگى٬ نشان میدهد که داعش با سلاحهاى ساخت آمریکا و تسلیحاتى که عربستان سعودىبراى ارتش آزاد سوریه ارسال نموده است٬ میجنگد•
•    در میان دسته اخیر راکتهاى ضد تانک ساخت یوگسلاوى وجود دارند که سعودیها سال گذشته به شورشیان سورى تحویل داده بودند•
•    تحقیقات بر روى تسلیحاتى قوام یافته است که نیروهاى کرد٬ در جنگ با داعش٬ در خلال یک دوره ده روزه در ژوٸیه بدست آوردند•

تندروهاى داعشى از طریق فروش نفت سوریه و عراق پول فراوانى به جیب میزنند• این غارتیست که تعداد زیادى در آن شرکت دارند• بسیارى از کشورهاى اتحادیه اروپا در میان آنهایى هستند که نفت میخرند و به ترور کمک میکنند• این را سفیر اتحادیه اروپا HybaskovaJanaدر عراق میگوید•
در جلسه کمیته خارجى اتحادیه اروپا در بروکسل٬ ۲ سپتامبر٬ مبارزه با دولت اسلامى مورد بحٽ و گفتگو  قرار میگیرد• سفیر اتحادیه اروپا در عراق پس از ۲۰۱۱ ٬ Jana Hybaskova٬ با اعتقادى راسخ بیان نمود که «نفت یک مسٸله کلیدى است» •
او تنها کسى نیست که نقش پولها را براى موفقیت دولت اسلامى برجسته مینماید• درآمدهاى میلیونى روزانه از صدور نفت نقش تعیین کننده اى را براى ایجاد دولت اسلامى در بخشهایى از عراق و سوریهایفا نموده اند•
پول نفت امکان خرید سلاح و اراٸه پاداش به جنگجویان را براى داعش فراهم میاورد•آن پولهافرصتخرید حمایت را٬ از طریق اراٸه شکلى از خدمات اجتماعى و دولتى به مردم٬ حداقل براى آنهایى که از نظرات افراطى سنى / وهابى تبعیت مینمایند٬ امکانپذیر میسازند•

وزیر سابق نفت عراق٬ عصام چلبى٬ میگوید که مسٸله در مورد مقدار بسیار زیادى از نفت است که داعش غارت نموده و بفروش میرساند• یکى از برآوردها اینست که سازمان در خلال ۲۰۱۴ ٬ میان ۱۰۰-۱۵۰ میلیون دلار٬ تنها از فروش نفت عراق کسب درآمد نموده است•
حصام چلبى در مصاحبه اى براى روزنامه اردونى ازمان تشریح مینماید که نفت از سوریه و عراق ابتدا به ترکیه وارد میشود و سپس بخشى از آن منتقل میشود• بنا بر اظهارات او شرکتهاى بین المللى نفتى در این جریان دخالت دارند چرا که از قاچاق این کالاى ارزان سود سرشارى را نصیب خود مینمایند•

نفت دولت اسلامى به کجا میرود؟
Jana Hybaskovaسفیر اتحادیه اروپا هفته گذشته در جریان گفتگو با بروکسل به این سوال پاسخ داد• او در ضمیمه اى که در سایت کمیسیون اتحادیه اروپا وجود دارد میگوید که متاسفانه هستند برخى از اعضاى اتحادیه اروپا که این نفت را میخرند• او علیرغم سوالات نماینده گان حاضر٬ازذکر نام کشورها خوددارى ورزید•
با سکوت از کنار این افشاگرى گذشته میشود• این افشاگرى باید٬ با توجه به اینکه شوراى امنیت سازمان ملل متحد به تازگى دولت اسلامى را در لیست گروههاى تروریست قرار داده است٬ به اعتراض منجر میشد• کشورهاى اروپایى خریدار نفت داعش قوانین بین المللى را زیر پا نهاده و از تروریسم حمایت مینمایند•

این سکوت شاید بخاطر اینست که اتحادیه اروپا نیروى محرکه در پشت٬ ابتدا قطع صدور رسمى نفت سوریه٬ براى اینکه پس از آن شورشیان مسلح را به غارت و فروش نفت ترغیب نماید٬ بوده است•
اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۱۱ تحریمهایى را که دقیقا شامل تولیدات نفتى میشد٬ که بخشى از تلاش فعال براى سرنگون نمودن دولت کشور بود٬ اعمال نمود• کارل بیلد –وزیر امور خارجه سوٸد- و وزراى خارجه دیگر کشورهاى اروپایى در آوریل ۲۰۱۳ در مورد مستٽنى نمودن تحریمهاى نفتى –ه مناطق تحت کنترل مخالفان سوریه تصمیم گیرى و آنرا بعنوان کمک به «مردم غیر نظامى و مخالفان» اراٸه نمودند•
این تصمیم مشخصا به معناى این بود که اتحادیه اروپا خرید نفت را براى کشورهاى عضو اتحادیه از مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه قانونى و همچنین راه را براى کشورهاى اتحادیه اروپا جهت فروش تسلیحات و تکنولوژىبراى صنعت نفت و گاز در مناطق شورشى٬ با هدف افزایش امکانات براى استخراج نفت و گاز٬ هموار فراهم نمود•

ما از میزان نفت وارد شده سوریه به اروپا٬و فروخته شده توسط شرکتهاى نفتى مستقر در کشورهاى اروپایى٬چیزى نمیدانیم• اما جسورانه نیست اگر بگوییم که داعش از کانالهاى صادراتى فراهم آورده شده توسط اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۱۳بهره بردارى مینماید• به همین دلیل نفت به کشورهاى اتحادیه اروپا وارد میشود٬ امرى که سفیر اتحادیه اروپا Jana Hybaskova به آن اشاره دارد•
همچنین باید گفته شود که شورشیان «میانه رو» ى مورد علاقه غرب هرگز کنترلى برروى نفت شمال سوریه نداشته اند• قبل از بدست گیرى حاکمیت منطقه توسط دولت اسلامى در یکسال پیش٬ گروه القاعده- ى جبهه النصره قدرت حاکم در منطقه بود•

کارل بیلد سکوت اختیار نموده و در رابطه با تقویت دولت اسلامى٬ هیچگونه انتقاد از خود-ى رخ نداده است•بقول معروف٬در مورد اینکه این پولهاى متلعق به کشورهاى اروپایى هستند که امکان این جنایات را فراهم میسازند٬ کسى حتى یک جیک هم برنیاورده است•

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.