ارزیابی نیروهای چپ از مقاومت ملت فلسطین و دعوت برای تقویت اتحاد

چپها با قوت تمام در میدانهای جنگ ومقاومت و جلوگیری از پیشرویهای دشمن ، حضور داشتند ، آنها همچنین در میدان سیاست نیز حضور موثر و قدرتمندی داشتند ، در جریان مذاکرات قاهره آنها بهمراهی هیئت متحد مذاکره کننده فلسطینی نقش خود را بخوبی ادا کردند …

ارزیابی نیروهای چپ از مقاومت ملت فلسطین و دعوت برای تقویت اتحاد

سایت جبهه خلق برای آزادی فلسطین
مترجم : احمد مزارعی

رهبران نیروهای چپ فلسطین در یک دیدار سیاسی ، بر اهمیت نقش چپهای فلسطین در جریان جنگ غزه و پس از آن ، چه در تقویت وپایداری وایستادگی در برابر تجاوز دشمن صهیونیستی وهمچنین در مشارکت عملی در جنگ و به اشکال مختلف در غزه و در غرب رود اردن تاکید ورزیدند ، همچنین نیروهای چپ درمستحکم ساختن بنیه ووحدت سیاسی هیئت فلسطینی مذاکره کننده ، میتوان به وضوح آن را در شرکت این هیئت در مذاکرات قاهره ، مشاهده کرد ، هیئت مذاکره کننده فلسطینی در قاهره از یک ساختار مطمئن ، متین ومتحد با یک رهبری صائب وبر اساس تصمیماتی که از قبل اتخاذ گردیده بود ، توانست وظیفه دفاع از تصمیمات جمعی به درستی پیش ببرد.
این دیدار سیاسی به دعوت انجمنها وگروهها ی زیر برگزار گردیده بود : مرکز فواد نصار برای توسعه امور زنان ، اتحاد کمیته های زنان کارگر فلسطینی ، اتحاد کمیته کار زنان فلسطینی ،و اتحاد کمیته زنان فلسطین ، محل برگزاری این دیدار سیاسی امشب در درون” خیمه همبستگی دائم با خانم خاله جرار”، نماینده مجلس ، که یک هفته است بر پاشده گردیده ، در “میدان مجلس قانون گزاری” در شهر رام الله ، بر گزار شده بود.

در ابتدای برگزاری جلسه خانم زهیره کمال ، رهبر “جنبش فدا” شرح مختصری از وضع موجود به حضار ارائه داد ، وی چنین گفت:” ملت فلسطین در جنگ اخیر نمونه ای عظیم از مقاومت و ایستادگی در برابرجنگ افزارهای خشونت وشقاوت اسرائیل و به مدت پنجاه روز، از خود به نمایش گذاشت ، طی این روزها وحدت ملت فلسطین به اشکال مختلفی خود را بروز داد” وی سپس از حکومت توافق ملی خواست تا به وظایف و واجبات خود برای سازندگی خرابیهای منطقه غزه وهمچنین در تسهیل نمودن امور اجتماعی آنجا ، عمل کند.

سپس قیس عبد الکریم ( ابو لیلی) معاون رهبر جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین ، رشته کلام را بدست گرفته وگفت ” چپها با قوت تمام در میدانهای جنگ ومقاومت و جلوگیری از پیشرویهای دشمن ، حضور داشتند ، آنها همچنین در میدان سیاست نیز حضور موثر و قدرتمندی داشتند ، در جریان مذاکرات قاهره آنها بهمراهی هیئت متحد مذاکره کننده فلسطینی نقش خود را بخوبی ادا کردند ، قیس عبد الکریم همه را دعوت کرد که از تجاوز اخیر دشمن صهیونیستی ، درس و عبرتهای لازم را گرفته ونتایج را جمع بندی کنند.
از سوی دگر یکی از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین خانم خالده جرار ( از یک هفته پیش برای همبستگی با خانم جرارنماینده مجلس و از رهبران جبهه خلق ، در رام الله خیمه همبستگی بر پا شده زیرا دولت اسرائیل تصمیم گرفته تا وی را از رام الله تبعید و به محلی بدور از رام الله بفرستد) که در جلسه حضور داشت ، شروع به صحبت نموده و گفت ، مقاومت پیروز شد و اشغالگر شکست خورد ، ما باید به حجم حلقه زدن ملت به گرد مقاومت و دستاوردهایش نظر بیفکنیم ، وی اشاره کرد که مقاومت و پیروزی بدون فداکاری حاصل نخواهد شد و حجم عظیم جانفشانیها و قربانی دادنهای ما ، بعلت وجود این اشغالگر جنایتکار است.وی تاکید کرد که بعد از پیروزی غزه به هیچ عنوان همانند ماقبل آن نیست ودیگر نباید به سیاستها و ابزارکارهای سابق بازگشت ، از جمله اینکه ما باید بسوی تغییر در روش مذاکرات دوگانه ، انتقال به سوی تحقق استقلال وپایان دادن اشغال و همچنین تجسم عملی بخشیدن به امر بازگشت آوارگان به خانه وکاشانه خود، وهمه اینها امروز نزدیک به تحقق یافتن است.(۱)

از طرف دیگر ، بسام صالحی رئیس حزب ملت فلسطین (حزب کمونیست سابق) ، اظهار داشت : امروز وحدت ملت فلسطین و داشتن یک موضعگیری مشخص اهمیت بسیار زیدی پیداکرده وما باید بتوانیم به یک اجماع ملی برسیم که اجازه ندهد ، تصمیمات در مورد مسائل عمومی فلسطین بصورت فردی اتخاذ شود، زیرا نتایج معکوس خواهد داد و موجب خواهد شد که ملت فلسطین بهای سنگینی برای آن بپردازد، وی تاکید کرد که هویت ملی ما باید جامع وکامل شود . وی سپس افزود : در سایه حجم عظیم دردها ، رنجها و خرابیهائی که اشغالگران برای ملت ما به جا گذاشته اند ، تنها گزینه مقبول وضروری، مقاومت گسترده و همه جانبه توده ای میباشد ، همچنین در شرایط فعلی ضرورت دارد تا ما از تحولات پیش آمده در عرصه منطقه وبین المللی بهره برده
واز آن بمثابه اهرمی در جهت خدمت به قضیه فلسطین استفاده کنیم .

شرکت کنندگان در جلسه اشاره به این موضوع کردند که مسئله غزه وسازندگی آن و کمک به کسانی که زیان دیده و انبوه فقیران ، باید به عنوان حق آنان در نظر گرفته شده و به صورت قانونی مدون درآید ، این موضوع مهم نباید با نگاه کمک رسانی بصورت جمعی و تحقیرآمیز انجام شود ، دیگرانی در جلسه به ضرورت شرکت فعالانه نیروهای چپ و تنظیم برنامه ای اقتصادی و اجتماعی ، سهیم شدن فعال انان در برنامه ریزی و دادن رهنمود های سیاسی که در خدمت اهداف عمومی و ملی بوده و دارای افقی هماهنگ با برنامه نیروهای چپ باشد.
اداره این جلسه به عهده نا صیف معلم ، از فعالان چپ بود ، شروع جلسه با یک دقیقه سکوت، بیاد ارواح بزرگ شهدا و جانباختگان جنگ، آغاز گردید ، دهها نفر از نیروهای فعال چپ و یا کسانی که دارای اندیشه های پیشرو ودموکراتیک داشتند، در جلسه حضور داشتند ، همچنین حاضران در جلسه پشتیبانی خود را از نماینده مجلس خالده جرار اعلام داشتند ، خانم خالده جرار حکم اشغالگران را مبنی بر تبعید ش از شهر رام الله و رفتن به شهر اریحا ، نپذیرفته است .

توضیحات مترجم :
(۱) مبارزه لا ینقطع ملت فلسطین در یکصد سال گذشته (به مقاله غازی صورانی عضوسیاسی کمیته مرکزی جبهه خلق در مجله هفته نگاه کنبد) و همه فرازونشیبهای دردناک آن و رسانیدنش به مرحله پیروزی خارق العاده کنونی ، با در نظر گرفتن اینکه اگر این جنگ ماهها به طول می انجامید نه مقاومت تسلیم میشد زیرا مردان وزنان رزمنده وانقلابی غزه تنها زنجیرها شان را از دست میدادند، ونه از نظر تامین سلاح مشکلی پیش میآمد ، واسرائیل نیز تاروزهای معدودی دیگر نمیتوانست به قتل عام زنان وکودکان وبیگناهان ادامه دهد ، زیرا ازیکطرف آغاز سال تحصیلی شروع میشد واز طرفی موشکهای مقاومت تقریبن سراسر اسرائیل را میپوشانید ، تنها راه برای صهیونیستهای خونریز و حیوان صفت تسلیم بود وبدون شک آینده تیره وتاری در انتظارشان خواهد بود ، باش تا صبح دولتت بدمد……../

———————————————
منبع:
http://www.hafteh.de

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.