ارزیابی نیروهای چپ از مقاومت ملت فلسطین و دعوت برای تقویت اتحاد

چپها با قوت تمام در میدانهای جنگ ومقاومت و جلوگیری از پیشرویهای دشمن ، حضور داشتند ، آنها همچنین در میدان سیاست نیز حضور موثر و قدرتمندی داشتند ، در جریان مذاکرات قاهره آنها بهمراهی هیئت متحد مذاکره کننده فلسطینی نقش خود را بخوبی ادا کردند … (دنباله…)