کیسینجر: امپراطوری پارس شیعی

هنری کسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا در گفتگو با رادیو ان.پی.آر اعلام کرد که ایران “مشکلی بزرگتر از داعش است.” …. (دنباله…)

تقی روزبه: دولت اسرائیل و “قدرت مشرف بر زندگی”

توسل به نژادگرائی (و یا به مذهب)  شیوه ای برای شکاف در قلمرو زندگی و کنترل پذیرکردن آن است و تا تبدیل کردن رابطه انسان ها به رابطه ای جنگی انکشاف می یابد: برطبق آن اگر می خواهی زندگی کنی و زنده بمانی باید زندگی دیگران را بگیری و به توانی بکشی! …. (دنباله…)

یک پیشمرگ زن کرد ایرانی در حمله داعش در عراق کشته شد

(دنباله…)