۹۰۰ کارگر شرکت کیسون ۴ ماه است حقوق نگرفته اند!

شرکت کیسون یکی از بزرگترین شرکت های پیمانکاری ایران که روابط بسیار خوبی با دولت های ایران دارد، ۴ماه است که حقوق ۹۰۰ کارگر خود را نپرداخته است. …. (دنباله…)