“زیتون تلخ”، سروده ای از ی. صفایی

ثانیه های رنگین زندگی  /  در خشونت وخون محو می شوند  /  و سکوت با دامن گلوله نشان سیاهش  /  بزم سیاست ورزان را رونقی دوباره می بخشد. …. (دنباله…)