سروده ای از جوهیل و خوانش از علی پیچگاه

کارگران جهان، به پا خیزید!   زنجیرهایتان بگسلید.  حق خویش بستانید.  مفت خوران استثمارگر  به یغما می برند تمام دسترنج تان را. ….

سروده ای از جوهیل، برگردان به فارسی از پرتویاران و خوانش از علی پیچگاه، که به صورت یوتوب تهیه شده است

کارگران جهان، به پا خیزید!

سروده ای از جوهیل
برگردان : پرتو یاران

********

کارگران جهان، به پا خیزید!

کارگران جهان، به پا خیزید!

زنجیرهایتان بگسلید. حق خویش بستانید.

مفت خوران استثمارگر

به یغما می برند تمام دسترنج تان را.

آیا فرجام تان این است

از گهواره تا گور کرنش و تسلیم؟

یا غایت آروزهاتان بردگی ست؟

اسیران گرسنگی! به پا خیزید

خود برای رهایی نبرد کنید؛

ای بردگان سرزمین ها

برخیزید در سرزمینی واحد.

اشک کودکان مان برای نان،

مرگ میلیون ها گرسنه؛

آرمان  و  راه تان

گواه آخرین پایداری ست،

کارگران اراده کننند

سریع ترین قطارها را ازحرکت باز می ایستانند؛

و نیز هر کشتی در اقیانوس

چرخهای تولید،

و هر معدن و کارخانه ای را،

تنها با زنجیر اتحادشان.

ناوگان و قدرت هر کشوری،

درفرمان و استیلای کارگران.

کارگران متحد شوید

مردان و زنان کارگر در کنار هم؛

درهم می شکنیم سرمایه داران را

چونان موجی و خاکروبه ای؛

اتحاد، اتحاد

جدایی مرگ ماست؛

شعارما این است–

“همه برای یکی، یکی برای همه”

کارگران جهان، به پا خیزید!

با تمام قدرت و شکوه تان؛

حقتان بستانید.

دیگر زاری  برای نان کافیست،

آزادی، عشق و سعادت از آن ماست.

آن هنگام که پرچم سرخ شکوهمندمان

در سرزمین کارگران

به اهتزاز در آید.

————————————————————-

لینک سایت:
http://goftemanse.blogspot.com/2014/07/joe-hill.htm

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.