مریم محسنی: پیام پیروزی کارگران معدن بافق ودرس های آن

در شرایطی که کارگران در همه جای دنیا امروز درمقابل تهاجم نثولیبرالیسم درموقعیت شکننده ای قرار دارند، و درمجموع دروضعیتی تدافعی قرار دارند چرا در اعتراض به وضعیت خود آنجا که فرصت می یابند دست به تعرض به منافع کارفرمایان و دولت نزنند؟ …. (دنباله…)

ملاقات داوود رضوی در بیمارستان با رضا شهابی در چهل و هفتمین روز اعتصاب غذای او

هر چند که شهابی توان برداشتن چندین قدم را نداشت اما روحیه ای محکم و استوار در چهره اش موج می زد. …. (دنباله…)