چهار سال حبس مریم شفیع پور قطعی شد

(دنباله…)

آمریکا خواهان دولتی جدید در عراق بدون حضور مالکی است

(دنباله…)

محمد قراگوزلو: جهش داعش و تپش قلب خاورمیانه ی ما!

تفاوت عراق با سوریه این است که دولت عراق از نیروی هوایی جنگنده و داری تجهیزات پیشرفته بی بهره است. ارتش عراق نیز نه از نظر وفاداری به دولت و نه به لحاظ انسجام عملیاتی مانند ارتش سوریه نیست …. (دنباله…)