“ایران در مرداب تعدیل اقتصادی” گفتگوی اختصاصی با دکتر ناصر زرافشان

ایران در مرداب تعدیل اقتصادی
گفتگوی اختصاصی با دکتر ناصر زرافشان

قسمت اول
http://ifttv.com/ift-tv/ifttv/more-videos-slider.php?id=102&media=-hDEqIswBV4&rec=912&rid=102

قسمت دوم
http://ifttv.com/ift-tv/ifttv/more-videos-slider.php?id=102&media=456RTbiIt04&rec=913&rid=102

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.