بازداشت فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر

آقایان جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی دیشب بازداشت شدند. ضمنا دیشب به منزل مسکونی خانم پروین محمدی یکی دیگر از هماهنگ کنندگان این طومار یورش برده و با شکستن درب منزل وارد خانه ی وی شدند ولی به دلیل عدم حضور ، موفق به بازداشت ایشان نشدند. …. (دنباله…)

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین: روز جهانی کارگر, نماد همبستگی برای آزادی و برابری

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر! …. (دنباله…)

اطلاعیه کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۴ (۱۱اردیبهشت ۱۳۹۳)

اول ماه مه، روزی است که انسان های آزادی خواه، خواستار برابری وتحقق زندگی انسانی در آن هم بستگی خود را درمقابل ارتجاع سرمایه جهانی و متحدان آنان به رخ می کشند، خواسته ها و مطالبات خود را فریاد می کشند و مسیر صحیح مبارزه را آشکار می کنند. …. (دنباله…)

تقی روزبه: آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!

این نوشته که پیشترهم انتشار یافته بود به مناسبت روزجهانی کارگر با اندکی تغییرات مجددا انتشار می یابد. بزعم نویسنده  ضرورت تقویت روند عینیت یافتن طبقه کارگر جهانی یکی از شروط پایه ای پیشروی جنبش کارگری است که  بدون آن  اهرم نیرومندی برای کنترل تهاجم ویرانگرانه سرمایه داری و مقابله با ظهور و عرض اندام انواع جریان های شبه  فاشیستی و واپسگرا وجودندارد. …. (دنباله…)

احضار پنج فعال کارگری در آستانه روز کارگر

پنج نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگرن ایران، در آستانه روز جهانی کارگر به اداره اطلاعات سنندج احضار شدند. …. (دنباله…)

مهرانگیز کار: سه سال از مرگ سیامک پورزند گذشت

“سه سال پیش صبح روز ۹ اردی بهشت، مردی در آستانه ۸۰ سالگی، خود را از ششمین طبقه ساختمانی که همه می پنداشتند خانه اش است، اما زندانش بود، به سقف خیابان سپرد. به جان آمده بود از ستم ستمگران و نمی توانست مختصر راه باقی مانده تا مرگ طبیعی را در آن زندان انتظار بکشد. نامش سیامک پورزند بود و زندگی پر نشیب و فرازی را پشت سر داشت. …. (دنباله…)