اطمینان واشنگتن به آنکارا درباره اعترافات بابک ‌زنجانی

مشکلی برای ترکیه ایجاد نمی‌شود …. (دنباله…)

پیام شاهرخ زمانی به مناسبت روز کارگر

من از زندان قزل حصار با قلبی اکنده از امید و شور و شوق و با ایمان به راه طبقه کارگر و اعتماد به فعالین و کارگران مبارز، بی صبرانه در انتظار اخبار اعتراضات گسترده و متحدانه کارگران ایران و جهان در روز جهانی کارگر هستم. …. (دنباله…)