مصادره تمام ساختمان های بنیاد علوی در آمریکا

دادگاهی در آمریکا حکمی را صادر کرد که بر اساس آن برجی در نیویورک به اتهام همکاری شرکتهای مستقر در آن با رژیم ایران باید مصادره شوند که بنیاد علوی نیز در میان آنها به چشم می خورد. …. (دنباله…)