کارگران خانوادگی کوره پزخانه‌ها روزی ۱۵ ساعت کار می‌کنند

دبیر انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران از ۱۵ ساعت کار روزانه‌ی کارگران فصلی کوره پزخانه‌ها به همراه خانواده‌شان خبر داد. …. (دنباله…)