نامه ی دبیرجامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران به حسین شریعتمداری در اعتراض به ضرب و شتم محمد نوری زاد

آقای  حسین شریعتمداری ، نماینده آقای خامنه ای  به عنوان سرپرست روزنامه مصادره شده “کیهان”
اطلاع یافیم که همکار سابق شما آقای محمد نوری زاد بدست دوستان  امروزتان مورد ضرب و شتم قرارگرفت و بشدت مجروح شد . جامعۀ دفاع از حقوق بشر درایران با این شیوه های برخورد با منتقدان  رژیم مذهبی ایران آشنا است . چماقداری و حمایت از چماقداران یکی از روش های همیشگی نطام مذهبی بود و هست . عده زیادی ازمخالفان و منتقدان دکراندیش بدست دوستان شما در خارج و داخل کشور ترور و یا یه قتل رسیدند.

دشنام گوئی و هتاکی و پرونده سازی بکی از حرفه های معمول روزنامه های رژیم اسلامی همچون “کیهان” ، “جوان”، “جمهوری اسلامی ” ،”رسالت”و نظایر اینها است. این مهم و جنایات و حرکت های غبراصولی ومخالف با حقوق بشر( اصول و حقوقی که رژیم مذهبی نمی خواهد بدان پا بند یاشد) علیه مخالفان ، پدیده ای جدید نیست ، این روندی بود و هست و مرتب هم تکرار می شود.

آقای حسین شریعتمداری بازجو درزندان ، این حق آقای نوری زاد است ، که نا دیروز جزء همکاران شما محسوب می شد ، امروز  در زمرۀ منتقدان اعمال ورفتار شما درآید.

ازشما می خواهیم، قلم را حرمت دارید ازهمکار سابق تان پوزش بخواهید ودوستان چماقدارامروزتان را محکوم کنید.

بانتطار اقدام شما هستیم.

محمود رفیع
دبیرجامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران

P.O.Box 150 825
Tel: 030/825 85 52
D- 10670 Berlin
Mail:  info@liga-iran.de

برلن : شنبه، بیست وچهارم اسفند ۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.