پـویـان انـصـاری: زنـان هنوز، برای آن «حـق ِ انتخـاب» که … !

به جـرئـت می توان گفت، مـردم زحمتکش و اسیر ما، به ویـژه زنـان آن، در یکی از جهنمی تـریـن رژیـم های دیکتاتوریِ  فاشیسم مذهبی “زندگی” را می گذرانند زنانی که در آن سرزمین، به فـرمـان یک مُشت بیمـار روانی و اراذل اوباش، که حکومت جمهوری اسلامی را تشکیـل داده انـد نصف مـرد به حسـاب می آینـد و از این رو هم، ناقص العقل خوانده می شوند. ….

زنـان هنوز، برای آن «حـق ِ انتخـاب» که … !

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

روز جهانی زن، موسوم به ۸ مارس فرا می رسد، روزی که یـاد آور تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی زنـانـی است که بیش از یک قـرن پیش علیـه تبعیض و برای بهبودِ شرایط بهتـر زندگی که حـق طبیعـی هر انسانی است، به پـا خاستنـد.

خوشبختانه کماکان این مبـارزهِ عدالت خواهی و بـرابـری طلب، در طیـف زنـان مبـارز و خستگی ناپذیر و هم چنین مُصمم به آرمان های انسانی، در اشکال گوناگون، در سراسر جهان، ادامه دارد.

اما وقتی، وضعییت اسفناک سیاسی و اجتماعی زنـانِ سرزمین ِ خودمان را، نـابـاورانـه به چشم می بینیم، آه از نهادمان بر می آید.

آیا این بـاور کـردنـی است که زنان میهنمان، قبـل از ورود خمینـی جـلاد، به دلخـواه، پوشش خـود را انتخـاب می کردند اینک، بعداز ۳۵ سال، برای آن «حـق ِ انتخـاب» که داشتند، مبارزه کنند ؟؟؟!!!

به جـرئـت می توان گفت، مـردم زحمتکش و اسیر ما، به ویـژه زنـان آن، در یکی از جهنمی تـریـن رژیـم های دیکتاتوریِ  فاشیسم مذهبی “زندگی” را می گذرانند زنانی که در آن سرزمین، به فـرمـان یک مُشت بیمـار روانی و اراذل اوباش، که حکومت جمهوری اسلامی را تشکیـل داده انـد نصف مـرد به حسـاب می آینـد و از این رو هم، ناقص العقل خوانده می شوند.

ولی آیا می شود این تصور را کرد در چنین قرنی که اوج تکنیک و تکنولوژی، همه جـا را فـرا گرفته است یک آدم مافنگی و علیـل ِ مغـزی، چون خامنه ای و سایر اعوان انصارش، خـرافـات هـزار و چهار صـد سال پیش را برای شیـر زنان ایرانی و البته همراه با چماق حزب اله اش، حُقنه کُند!

آیا این باور کردنی است که یک مُشت آیت اله که خود ناقص العقل هستند برای سرنوشت نیمی از جامعه ِ هشتاد میلیونی، از ارتجاعی ترین احکام  ِ قُـرون وسطایـی استفـاده کنند که مثلأ، چه چیـزی درست و چه چیـزی باطل است!!!

آیامی شد قبول کردکه در عصرکنونی، زن ِ “روشنفکر” برای حمایت از کمپین یک میلیون امضاء، برای احقاق حقوق طبیعی خود به در خانه این آیت اله و یا آن آیت اله که خود فلج مغزی هستند، بـرونـد!!!

آیا به عقل جور در می آمد که زن “روشنفکر” برای آزادی و برابری، آش نـذری، بهم بـزنـد!!!

در آن سرزمین همیشه پُـر التهـاب، هنوز چه اندوهگینند مادران سیاه پوش، مادرانی که هنوز رختِ سیـاه بـر تن دارند و هنوز، چشم به انتظارند که شاید، دادخواهی، برسد!

باز ۸ مارس آمد و خاطره زنان مبارز را که جانشـان را در این راه از دست داده اند، زنـده کرد.

باز ۸ مارس آمد امـا ایکـاش، بعداز ۳۵ سال اسیـری، در چنین روزی با شکوهی، هزاران از زنـان میهنمان، به خیابان ها می آمدند و روسـری اجبـاری را از سر بر می داشتند و آن تعداد زنانی که به میـل خود روسری را انتخاب کرده اند در حمایت از آنهـا، در کنـار آنهـا بـودنـد.

شاید این امر، آرزو و یا خواب و خیالی بیش نباشد ولی ایمان دارم که این کار، انجام شدنیست .

روز جهانی زن را، به تمام زنان مبارزی که علیه رژیم زن ستیـز ِ جمهوری اسلامی، پیکار می کنند شـاد باش می گویم .

پنجشنبه ۷ مارس ۲۰۱۴ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.