پیام عبدالله اوجالان، از زندان امرالی به مناسبت روز هشت مارس، روز زن

زندگی اقتصادی و زندگی اجتماعی و زیبایی ها، باید از سوی شما خلق شود. و همزمان شما هستید که می توانید مردهای درنده را به ریل یک زندگی راست و درست هدایت کنید. ….


عبدالله اوجالان در زندان امرالی

هیچ داستانی به مانند داستان «بردگی -آزادی» زنان ، با بهت زدگی، با خشم، با کرامت و با شوق مرا تحت تأثیر قرار نمی دهد. برای من آزادی زن از آزادی خاک و فرهنگ ارجح تر است. هر ملتی که زنانش آزاد نباشند نخواهد توانست ملتی آزاد باشد. انقلابی که منجر به آزادی زنان نشود انقلاب نیست و سازمانی که قادر به سازماندهی زنان نباشد سازمان نیست. برای همین باید انقلاب خاورمیانه، به مثابه انقلاب زن باشد. برابری و آزادی با نیروی زنان می تواند تضمین شوند.

زندگی اقتصادی و زندگی اجتماعی و زیبایی ها، باید از سوی شما خلق شود. و همزمان شما هستید که می توانید مردهای درنده را به ریل یک زندگی راست و درست هدایت کنید. بیکاری یکی از مشکلات اساسی زنان است. زنان را از نظر اقتصادی به حاشیه رانده اند. از این نظر زنان باید موقعیت قدرتمندتری به دست بیاورند. زنان باید کمون های اقتصادی برای خودشان ایجاد کنند.

فراموش نکنید آنچه که مهم است نه انتهای راه بلکه پیمودن این راه با شوق و هیجان و بصورت گروهی است. با چنین فکر و دیدگاهی با عشقی بزرگ به تمامی زنان و رفقا درود می فرستم و هشتم مارس روز جهانی زن را به آنان تبریک می گویم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.