شاهرخ زمانی و رسول بداغی در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند


روز شنبه ۲۶ بهمن که ماموران اقدام به تخلیه کتاب خانه زندان و نصب درب جدید و زدن قفل به ان کردند زندانیان به عمل ضد انسانی و غیر قانونی ماموران اعتراض کردند و ماموران به دستور مردانی رئئس زندان به زور دو نفر از زندانیان به نام های رسول بداغی و شاهرخ زمانی را به زور و کشان کشان به سلول انفرادی منتقل کردند . بدنبال انتقال شاهرخ زمانی و رسول بداغی به انفرادی در زندان گوهر دشت هر دو نفر به محض انتقال به انفرادی اعلام  اعتصاب غذا کردند. و هم اکنون در اعتصاب به سر می برند .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.