اطلاعیه انجمن قلم ایران در تبعید: چرا حکومت اسلامی از برگزاری نشست مشورتی کانون نویسندگان ایران دچار هراس شد

کانون نویسندگان ایران، پس از سی و چهار سال که از سلطۀ حکومت جنایت و چپاول اسلامی در ایران می گذرد، هنوز اجازه داشتن دفتر و برگزاری جلسه های شعرخوانی و سخنرانی و دیگر کارهایی از این دست را به صورت رسمی ندارد. ….

logo-anjoman-ghalam-tabid
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)
www.iranianpen.com

درست سه روز پس از نمایش تبلیغاتی سخنرانی حسن روحانی و شرکت گروهی از نویسندگان و هنرمندان ایران در این بازی تبلیغاتی که ظاهرا «باز کردن فضای سیاسی» و اجازه به «بیان آزاد» را می بایست در پی داشته باشد، کانون نویسندگان ایران نشست مشورتی خود را  برای بررسی وضع کنونی، در خانه یکی از اعضای کانون، به گونه ای خصوصی برگزار کرد. اما، بی درنگ صاحب خانۀ محل برگزاری نشست از سوی مقامات امنیتی، احضار شد و به او اخطار کردند که کانون نویسندگان ایران و جمع مشورتی آن اجازه ندارد حتا به صورت خصوصی، جلسه ای را برای بررسی مسائلش برگزار کند.

باید یادآور شد که کانون نویسندگان ایران، پس از سی و چهار سال که از سلطۀ حکومت جنایت و چپاول اسلامی در ایران می گذرد، هنوز اجازه داشتن دفتر و برگزاری جلسه های شعرخوانی و سخنرانی و دیگر کارهایی از این دست را به صورت رسمی ندارد.
این رویداد باید دست کم برای آن دسته از نویسندگانی که در نمایش فریبکارانۀ سخنرانی حسن روحانی شرکت کردند، روشن کرده باشد که گام نهادن در راه تائید سیاست های مردم فریب جمهوری اسلامی، دستاوردی جز سر فرودآوردن در برابر ستم و سرکوب که ویژگی سی و چند ساله این حاکمیت آزادی کش است، بهره دیگری ندارد.

انجمن قلم ایران در تبعید، در راستای پشتیبانی از آزادی اندیشه و بیان به همۀ نیروهای آزادی خواه جهان که برای دوری از واقعیت های دهشتبار حکومت اسلامی و تبلیغات گوبلزوار آخوندی، نمی توانند، به درستی و به تمامی، به ماهیت چهرۀ بزک کردۀ جنایت در رژیم آخوندی پی ببرند، اعلام می کند که تجربۀ ما از حکومت اسلامی، جز انسان ستیزی، زن ستیزی، کودک آزاری و سرکوب خشن آزادی اندیشه و بیان نبوده است. اصل ولایت مطلقۀ فقیه که شالوده و زیربنای قانونی کردن شریعت و فقه اسلامی ست، شأن و کرامت و ارزشی برای انسان نمی شناسد. حتا پیروان تمام ادیان دیگر، در حکومت اسلامی، بنا بر همین موازین شرعی که جامۀ قانون به خود پوشیده اند، سرکوب، زندان، شکنجه و در موردهای بسیاری نیز، از میان برداشته می شوند.

ماهیت رژیم اسلامی، انکار منشور حقوق بشر و ستیز با هر گونه آزادی اندیشه و بیان و حقوق دگراندیشان است.
از همین رو، انجمن قلم ایران از همۀ وجدان های بیدار و آزاد بشری و نیز از همۀ نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان جهان می خواهد که برای پشتیبانی از ارزش های والای انسانی و برای نهادینه کردن آزادی اندیشه و بیان، به وظیفۀ انسانی خود عمل کرده و در راه مبارزه با حکومت جنایت علیه بشریت، به وجدان های خود پاسخ مثبت بدهند.

حکومت جمهوری اسلامی، حکومت جنایت علیه بشر است. تجربه تاریخی می آموزد که همگان مسئول تداوم رژیم های جتایت و ترور و سرکوب و کشتار در هر کجای جهان هستند.
حکومت آخوندی، نمونۀ دهشتبار و خونبار چنین رژیم هایی ست.

انجمن قلم ایران در تبعید
بیستم ژانویه ۲۰۱۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.