همه باهم برای آزادی برادران زندانی مان بکوشیم!

سندیکاهای کارگری ایران
فعالان سندیکایی و دوستداران و هوادارن سندیکاها

با توجه به وخامت حال رضا شهابی  که در آخرین اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انعکاس یافته « سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن جلب توجه مراکز معتبر کارگری و حقوق بشری در ادامه دفاع از آزادی این  مبارز حقوق کارگری یکبار دیگر در خواست آزادی و معالجات فوری و موثرایشان را اعلام نموده و از مسئولین مربوطه می خواهد نسبت به پرداخت دستمزد و حقوق معوقه ایشان اقدامات عاجل را به عمل آورد تا حداقل ازرنجهای اقتصادی وهزینه کمرشکن روزمره زندگی و اجاره خانه همسر و دو فرزند دانش آموز این کارگر زندانی و ستمدیده  کاسته شود. باشد که این دادخواهی  گوش شنوائی پیدا نماید» متاسفانه پس از آخرین دیدار رضا شهابی با خانواده اش، آثار درد و رنج در چهره اش آشکار بود. خواست کارگران سندیکایی،رضا شهابی و خانواده اش این است : رضا شهابی تا چند روز آینده باید بستری و جراحی مجدد گردد.او باید پس ازجراحی در محیطی بدون نگرانی و امکانات لازم برای بهبودی را بگذارند.

رضا شهابی راننده وعضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و محمد جراحی کارگر نقاش ومبتلا به سرطان وعضو سندیکای کارگران نقاش تهران که دست به گربیان با بیماری های گوناگون هستند چرا باید در زندان باشند؟ این کارگران در بیرون از زندان منافع چه کسانی را به خطر می اندازند که نباید آزاد شده و باید همچنان با درد و رنج روزگار بگذارنند؟

ما از مسوولین مربوطه می خواهیم این کارگران را آزاد نموده تا به معالجات خود بپردازند، واز همه برادران و خواهران کارگر و سندیکاهای کارگری و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری WFTU وکنفدراسیون بین‌المللی اتّحادیه‌های کارگری  ITUCو مراکزحقوق بشری می خواهیم که همه امکانات خود برای رهایی این کارگران سندیکایی بکار برند.

سندیکای کارگران فلزکارومکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات
۱۰/۱۰/۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.