پیام اتحادیه نفت، شیمی و لاستیک سازی ترکیه در پاسخ به پیام شاهرخ زمانی و دیگر کارگران زندانی


دوستان عزیز
کارزار سازمان ما با عنوان «پیش بسوی مبارزه و همبستگی علیه حوادث ناشی از کار» در ۱۵ دسامبر در محل ستاد اتحادیه کارگران نفت، شیمی، و لاستیک سازی برگزار گردید. این کارزاربا شرکت صدها کارگر از شهرها و مناطق مختلف، مدیران اتحادیه، نمایندگان سوسیالیست مجلس، کارگران اعتصابی، و دیگر هم طبقه ای هایمان از سازمان های مختلف همراه بود.

دوستان عزیز، این کارزار بسیار موفقی بود و پیام همبستگی شما با استقبال و اشتیاق زیاد برادران و خواهران هم طبقه ای شما در ترکیه روبرو شد. پیام شما روحیه مبارزه و همبستگی بین المللی همکاران شما را تقویت نمود. پیام شما و دیگر دوستان هم طبقه ای مان از کشورهای مختلف، موضع ما را مبنی بر بین المللی بودن طبقه کارگر و اینکه مشکلات و راه حل های مشترکی دایم، قوت بخشید. با شنیدن پیام های خالصانه شما تمامی کارگران حاضر در مقربا سر دادن شعار «کارگران تمامی سرزمین ها متحد شوید» از آن استقبال نمودند.

دوستان عزیز، ما تشکر خالصانه خود را از پیام ارزشمند شما، که نمونه زیبایی از همبستگی طبقاتی بود، تقدیم تان می کنیم.

زنده باد اتحاد، مبارزه و همبستگی بین المللی طبقه کارگر!

همراه با درودهای مبارزه و همبستگی!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.