پـویـان انصـاری: به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند

پـانـزده سال از سلاخی شدن هنرمندان و نویسندگان آگاه و مبارز توسط نظام فرهنگ کُش جمهوری اسلامی می گـذرد. ….

ansari

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند

پـانـزده سال از سلاخی شدن هنرمندان و نویسندگان آگاه و مبارز توسط نظام فرهنگ کُش جمهوری اسلامی می گـذرد.

نظـامـی که در این ۳۵ سال، برای بقای ننگین خود، به هر شیوه وحشیانه ای که در ذهـن می شود تصور کـرد متوسل شد تا به خیـال باطل خـود، بتواند فـریـاد آزادیخواهی را خفـه کند.

نظـام خـون و جنـون، همیشه، از قلـم، در دستِ انسـان هـای فـرهیختـه و مبـارزی چـون، سُلطـانپـور ها، سیـرجـانـی ها، پـوینـده ها و مُختـاری ها و …، در هـراسـان است چرا که از هیبتِ قلم، تـاج و تخـت آنها به لـرزه می اُفتـد.

این انسان های دوست داشتنی اهل قلم و مبارز، با تمام وجودشان از نوک پا تا مغزشان، در دفـاع از قلـم و فـرهنـگ و آزادی بیـان، خشم خروشان خود را علیه نظام جهل و جنون جمهوری اسلامی، فـریـاد کردند و در راهی که خـود آگـاهـانـه انتخـاب کرده بودند، دلاورانه جـان دادند.

اندیشه، فکر و توانمندی این انسان های مسئول و مبارز، هرگز از یاد نمی رود و تکرار آن حماسه ها که همانا، بـر افشاندن مشعل دانش و بیـداری، مبـارزه، شجاعت و جانبازی بود در دوره های مختلف، توسط انسان های مبارز و اهل قلم و فرهنگ، تکـرار می شود .

این شخصیت های فرهنگی ِ فراموش نشدنی، این انسان های آزادیخـواه، از یکسو بـرای آگـاهـی مـن و تـو، بپـا خاستنـد و از سوی دیگر تنها با قُدرت قلم، دژخیمـان ضـد آزادی و فـرهنـگ کُش را، به هراس انداختند و جان خـود را در این راه، به وحشتنـاکتـریـن شکل ممکن، از دست دادند.

هر چند جسم این پـوینـدگـان راه آزادی توسط اوباش و اراذل رژیم قُرون وسطایی سلاخـی شد ولی، اندیشه آنها توسط مردم زحمتکش ما یقینـأ، برای همیشه این اهریمنان چمباتمه زده بر میهنمان را از آن سرزمین بیرون خواهند کرد.

بیشک قتل این عاشقانِ راه آزادی لکه ننـگ ابـدی است که درکارنامه پُـراز ننگین رژیم جهل و جنونِ جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند

متاسفانه عُمر طولانی تبعید، باعث شد که بسیاری از شخصیت های فرهنگی و مُتعهد همچون، ساعدی ها ستار لقایی ها، داریوش کارگرها و … در حسرت رسیدن به آزادی، در غُـربـت، جان سپارند و امروز، جایشان در کنار ما خالی است، یـادشـان گـرامـی بـاد.

اُمید است که نیروهای سیاسی اعم از حزب، سازمان، گروه و انسان های آزادیخواه، با برپایی آکسیون های گوناگونِ اعتراضی، بتوانند در پـانـزدهمین سالگردِ قتـل های زنجیـره ایی، یـاد این شخصیت های فرهنگی و آزادیخواهِ جان باخته را، گـرامـی دارنـد.

در این راستا، انجمن قلم ایران (در تبعید) جمعه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ ساعت ۶ بعدازظهر در سوئد- استکهلم در محل ABF- Sundbyberg, Esplanaden 3 در زنده نگهداشتن یـاد آن عـزیـزان، برنامه های  متنوع، شعر و سخن و نمایش فیلم، برگزار می کنند

امید است با حضور خود در این مراسم ها، نشان دهیم که هنوز تبعیدیان در صحنه هستند و عُمر طولانی تبعید نمی تواند مانع آنها در مبارزه با نظام جهل و جنایت جمهوری اسلامی، بشود.

یـاد تمامی انسـان هایی که با شیوه های گوناگون، برای آزادی جان باخته اند، گـرامـی بـاد.

پنجشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.