یک هزار و سیصد میلیارد تومان، بودجۀ حوزه های علمیه در سال ٩٣


رادیو فرانسه / ناصر اعتمادی:
روزنامۀ “شرق” چاپ تهران، در شمارۀ امروزش گزارش خواندنی به چاپ رسانده که در آن افزایش چشمگیر بودجه حوزه‌های علمیه در قیاس با دانشگاه‌های ایران را در لایحۀ بودجۀ سال ١٣٩٣ نشان می‌دهد.

روزنامۀ “شرق” در این گزارش تصریح کرده است: جزئیات بودجۀ سال ١٣٩٣ نشان می دهد که ١٨ نهاد حوزوی قرار است بودجه ای معادل یک هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان دریافت کنند. گزارش روزنامۀ شرق برای نمونه اضافه می کند که بودجۀ “مرکز خدمات حوزه علمیه قم” که خدماتی در زمینه های بیمه و تسهیلات مسکن ارایه می کند به ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود که به تنهایی با بودجۀ کل دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ برابری می کند.
شرق اضافه می کند: در حالی که بودجه نهادهای وابسته به حوزه های علمیه هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان است، بودجۀ کل پنج دانشگاه مادر کشور، یعنی دانشگاه های “شریف”، “امیرکبیر”، “شهید بهشتی”، “علم و صنعت” و “علامه طباطبایی” از ۶۸۷ میلیارد تومان فراتر نمی رود که در اصل معادل نیمی از بودجۀ نهادهای حوزه‌های علمیه است. شرق اضافه کرده است که هرچند بودجۀ دانشگاه های کشور در قیاس با سال گذشته قدری افزایش یافته، اما این بودجه به هیچ وجه جواب‌گوی نیازهای دانشگاه های ایران نیست.

” در این بین، به نوشتۀ روزنامۀ شرق، بودجۀ دانشگاه “پیام نور” که تولید علم آن با دانشگاه های معتبر “تهران”، “صنعتی شریف”، “علوم پزشکی تهران”، “شهید بهشتی” و “صنعتی امیرکبیر” حتا قابل مقایسه هم نیست، افزایش قابل توجهی یافته است. شرق نوشته است که دانشگاه “پیام نور” با بیش از هزار میلیارد تومان، سهم بالایی از بودجه سال ۱۳۹۳ دانشگاه‌های کشور را داراست، هر چند به نوشتۀ شرق، دانشگاه “پیام نور” به دانشگاهی کاملاً غیرانتفاعی و مستقل از دولت تبدیل شده است.
گزارش روزنامۀ “شرق” در پایان تصریح می کند که بر اساس آمارهای رسمی، ١٠دانشگاه مهم کشور از جمله دانشگاه‌های “تهران”، “علوم پزشکی تهران”، “آزاد اسلامی”، “صنعتی اصفهان”، “صنعتی شریف”، “صنعتی امیرکبیر”، “تربیت مدرس”، “شیراز” و “فردوسی” مشهد، روی هم ۸۳ درصد تولیدات علمی کشور را برعهده دارند؛ اما مابقی نهادهای آموزشی و حوزوی که حتا یک درصد تولید علم کشور را انجام نمی دهند، بودجه ای همتراز با این دانشگاه ها دریافت می کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.