پـویـان انـصـاری: اسرار کلیدِ آسد روحانی شـارلاتـان را … !

خـوب خیـر سرش، ۱۰۰ روز هـم از دولتـش گـذشـت، حاصـل چـه بـود؟ جُـز لبخنـدهـای مـرمـوز سرکـاری اش، لبخنـدی چون نیش عقرب زهر آگین، که زنـد بر جـان و پیکـر هر آدمی. ….

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

اسرار کلیدِ آ سد روحانی شـارلاتـان را … !

das

اسـرار ِ کلیـد ِ آ سد روحانی دعـا نویس شارلاتان امنیتی را، نـه تـو دانـی و نـه مـن، از جـادو  جنبـل او در حـل مُشکلات مردم ستمدیده ما نـه تـو دانـی و نـه من، از بـانـدِ دولتِ مافیایی اش نـه تـو دانـی و نـه مـن، امـا، از قفل کردن در های بیشتـر بـه روی مردم زحمتکش ما، هم تـو دانـی و هم مـن.

خـوب خیـر سرش، ۱۰۰ روز هـم از دولتـش گـذشـت، حاصـل چـه بـود؟ جُـز لبخنـدهـای مـرمـوز سرکـاری اش، لبخنـدی چون نیش عقرب زهر آگین، که زنـد بر جـان و پیکـر هر آدمی.

تا آمد، ۴ تایی را از زندان آزاد کرد، خدا خیرش نده،۴۰۰ تایی هم اعدام کرد، نیامده، اعدام ها ده برابر شد ولی خدائیش دُلار، دو تا سه ریال هم، ارزان شد! خلاصه تا آمد سر ِ کـار، عجبـا، دست رژیم در اعـدام، بـازتـر شد.

قدم نحس اش به ۱۳ گفت، زکی، ولی الحق، خرافات عدد نحس را برای عده ایی، به یقین تبدیل کرد.

محمودی بی کلید، دربـدر کـرد خلقی را، اما روحانی بـا کلید، لبخند زنان، رندانه همان کـار را دنبال کرد.

“رئیس جمهور” بودن، فرقی ندارد چه بـا عبا چه بـی عبا، چه بـی کلید و چه بـا کلید، هر دو خانمان سـوزنـد برای ایـران زمیـن

صد روز گذشت از “حکومتش” امـا، کماکان اعـدام، فقـر و فـلاکـت، فحشـاء و اعتیـاد، بیـداد می کنـد هم چون دورهِ سَلَفِ حُقه بازش .

هنوز از ژست الکیه شعــار آزادی زندانی سیاسـی، عده ای مست اند، گور پدر و مادر زندانی سیاسی کـرده، فعلأ از آزادی کروبی و موسوی دم بـزن .

صد روز از دولت تـزویـر و ریایش گذشت، یکشبه، با پس گردنی و تیپـا خوردنی از اجنبـی، فـریـاد غنـی سازی ۲۰ درصدی چند ساله را، با خاک تو سری خود و خامنه ای، به صفر درصدی، حق مُسلم کرد .

صد روز گذشت ازدولت مکر و حیله، هی وزیـر امور خارجه اش آق جواد ظریف، ادای مُصدق را در می آورد چون شامپانـزه. اما بشنوید باز از خوش رقصی آیت اله بی بی سی دستمال بدست همیشه در صحنه، که یکشبه آق ظریف را کـرد، مُصدق زمـانـه!

مُـرغ پُختـه هم خنـدیـد گفت”:

“احسنت، درست است” فقط، فرقش دراین است، مُصدق با قُـدرت نفـت را ملـی کـرد امـا آق جواد ظـریـف، با دریوزگی، می خواست ابوموسی را حراج کُنـد.

ببینیـد کار ما به کجـا کشیده شده که دولت آ سد فریدون توسط آق جواد ظریف، برای خوش رقصی شیوخ کشورهای حوزه خلیج پارس، دست بهوا، گردن کج و کمر خم شده، چه کـارهـایی که نمی کند.

واقعـأ در شرایط کنونی میشه گفت، چنان بخت از ما ایـرانیـان برگشته است که سرزمین مان، میهن اسلامی خوانده میشه و دولت تـزویـر و اعـدام و زنـدان هم به سرپرستـی آ سد حسن روحانی شـارلاتـان و صد البته تحت نظر آ سد علی خامنه ای مفلوک و زپـرتـی، میشه سُکاندار ۸۰ میلیون ایرانی!

به این می گویند، گـردون اقتـدار، که ضـد ایـران و ایـرانـی هستنـد.

یکشنبه ۸نوامبر ۲۰۱۳ / استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.