پـویـان انـصـاری: اسرار کلیدِ آسد روحانی شـارلاتـان را … !

خـوب خیـر سرش، ۱۰۰ روز هـم از دولتـش گـذشـت، حاصـل چـه بـود؟ جُـز لبخنـدهـای مـرمـوز سرکـاری اش، لبخنـدی چون نیش عقرب زهر آگین، که زنـد بر جـان و پیکـر هر آدمی. …. (دنباله…)

بی خبری مطلق از علی اصغر غروی در زندان اوین

(دنباله…)

روزمره شدن خشونت؛ در گفت‌وگو با رضا کاظم‌زاده

چرا مردم در جامعه ایران به تماشای اعدام می روند؟ آیا آنها مشتاق تماشای چنین صحنه ای هستند یا نمایش خشونت در ملاء عام برای آنها عادی شده است؟ آیا تمایل به تماشای اعدام در سال های اخیر در جامعه ایران افزایش یافته است؟ رویارویی مردم با خشونت در جامعه ایران از چه سابقه تاریخی برخوردار است؟ چرا برخی از مردم، کودکان خود را به تماشای مراسم اعدام می‌برند؟ …. (دنباله…)

رشته تخصصی حج و زیارت در دانشگاه

(دنباله…)

ادامه توقف کار در هفت تپه

اعتراض کارگران به بی‌توجهی کارفرما به مطالبات خود …. (دنباله…)

تقی روزبه: ۱۶ آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی!

۱۶ آذرامسال درحال و هوای دیگری برگزارشد. جنبش دانشجوئی باردیگرهم چون مرغی که از خاکسترخود می روید، باردیگرنشانه هائی از رویش و حیات مجدد خود را  بروزداده و چه خوب که جنبش دانشجوئی رویش نوین خود را در به مناسبت بزرگذاشت سنت مبارزاتی درخشان خود علیه استبداد و آزادی و سلطه طلبی قدرت های نو استعماری متحق می کند. …. (دنباله…)

شکوه میرزادگی: چوگان و رقص سماع، یا چادر و کله پاچه

برگزاری هشتمین اجلاس «میراث فرهنگی ناملموس سازمان یونسکو» (دوم تا هفتم دسامبر)، امسال نیز با سر و صدای اعتراض برخی از ایرانیان همراه بود؛ سال گذشته به خاطر این که سازِ «تار» به نام جمهوری آذربایجان به ثبت جهانی رسید و امسال به خاطر اینکه «چوگان» نیز باز به نام این کشور ثبت شد. به همین ترتیب نیز «سنت قهوه خانه» را امسال ترکیه ای ها، به تنهایی، صاحب شدند، همانگونه که سال ها قبل «رقص سماع» را. …. (دنباله…)

بازرسان آژانس از تأسیسات اراک بازدید کردند

(دنباله…)