فراخوان کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) از سوی هشت تن از نویسندگان و هنرمندان و فعالان سیاسی و حقوق بشر

در بخشی از این بیانیه آمده است:در فردایی محتوم، ضرورت های تربیتی، ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادار خواهد کرد که از اعدام مجرمان و متهمان، از هر سنخ و گروه، دست برداریم و به جای آن به اعمال شیوه های سازنده ی تربیتی بپردازیم. …. (دنباله…)