به کمپین اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده دختر بپیوندید

مجلس شورای اسلامی زمینه ساز شیوع و تداوم تجاوز به دخترکان بی پناه با کلاه شرعی و در حمایت قانون شده است. ….

Stop recently passed Islamic Foster Law in Iran, This Law allows foster father to marry his foster daughter

farzandkhandeh

مجلس شورای اسلامی زمینه ساز شیوع و تداوم تجاوز به دخترکان بی پناه با کلاه شرعی و در حمایت قانون شده است.

به کمپین اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده دختر بپیوندید

لطفا تومار زیر را امضا کنید
http://www.ipetitions.com/petition/stop-recently-passed-islamic-foster-law-in-iran

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.