اعتراض نهادهای بین المللی و داخلی به تداوم حبس آقای رضا شهابی و ممانعت از درمان وی در زندان

(دنباله…)

اعتراض به موج توقف ناپذیر اعدام ها در ایران توسط خانواده های جان باختگان راه آزادی در پارلمان اروپا

یک گروه از خانواده های جان باختگان اعدام های سیاسی در ایران در پارلمان اروپا حضور یافتند و در دیدار با مسئول کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا به ادامه ی موج اعدام ها در ایران اعتراض کردند …. (دنباله…)

بیانیه انجمن قلم ایران در تبعید در پیوند با بازگشت تبعیدیان

پرسش این است که تبعیدیان ایرانی، از برای چه بوده است که کشورشان را ترک کرده اند؟ آیا هم اکنون علت های ترک خانه و کاشانه شان از میان رفته اند؟ آیا آنان به دل خواه و خودخواسته از کشورشان گریخته اند؟ …. (دنباله…)

شعر “دوستی با لحظه ها” – زهره مهرجو

شعری به مناسبت موج جدید اعدام ها در ایران  و به یاد عزیزان شیرکو معارفی و حبیب الله گلپری پور …. (دنباله…)

اشرف علیخانی: رضا حیدرپور پزشک دلسوز و مهربان بهداری اوین را آزاد کنید

دغدغه های بسیاری از ما آزادشدگان، هرگز جان خودمان نبوده و نیست چراکه زندگی جسمانی و منافع مادی در برابر حفظ  وجدان و شرافت و انسانیت ، به پشیزی نمی ارزد. دغدغهء اصلی ما فقدان احترام به انسان و نبود  وجدان در بین مسئولین حکومت و سقوط  اخلاق و فرهنگ و دیگر موارد در این جامعه و  گسترش ظلم و دروغ و  دزدی و دغلکاری و ریاست …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: جای بسیاری از روشنفکران و هنرمندان جامعه ما، در مبارزه علیه اعدام خالی است! (بخش اول)

در حالی که اعدام ها در ایران، به طور روزانه ادامه دارد اما متاسفانه فرهنگ عمومی جامعه ما چه در داخل و چه در خارج کشور علیه نفس اعدام نیست. اغلب عکس الملل ها، صرفا در رابطه با اعدام های سیاسی صورت می گیرد و به اعدام های غیرسیاسی چندان حساسیتی نشان داده نمی شود. اگر بخش آگاه جامعه ما در سطح عمومی و به طور پیگیر و مداوم با نفس همه اعدام ها مخالفت نکند نباید انتظار داشت مردم عادی به این جنایت معترض باشند. …. (دنباله…)