همنشین بهار: یادی از ژنرال جیاپ و نبرد دین‌بین‌فو Điện Biên Phủ

ژنرال جیاپ Võ Nguyên Giáp (وو نویِن جیاپ) که به دلیل فداکاری‌هایش در مبارزه علیه استعمارگران و همچنین به خاطر فروتنی اش در پذیرش شکست در نبرد استر The Easter Offensive و کنار رفتن از فرماندهی، همیشه در خاطره آزادیخواهان زنده است، جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲، از نفس کشیدن افتاد. …. (دنباله…)

مخالفت مسئولین با اعزام رضا شهابی به مرخصی درمانی

با وجود تشخیص پزشکان مبنی بر استفاده از آب درمانی و فیزیوتراپی، مسئولین زندان با اعزام رضا شهابی به مرخصی درمانی موافقت نمی‌کنند. …. (دنباله…)