شادباش “انجمن قلم ایران در تبعید” به سیمین بهبهانی برای دریافت جایزۀ «یانوس پانونیوس»

ghalam
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)

بیانیۀ انجمن قلم ایران در تبعید
شادباش به سیمین بهبهانی برای دریافت جایزۀ «یانوس پانونیوس»

سیمین بهبهانی غزلبانوی شعر امروز ایران، نامی ستایش برانگیز است. وی، در کنار زبانی زیبا، نقش آفرین و شعری روان، دستمایه ای جز شادی و حزن زندگانی روزمرۀ مردم سرزمینش ندارد. همان اندازه که شعر او، برخاسته از متن جامعه ست، به همان اندازه نیز، تأثیر گذار بر جامعه نیز می باشد. بیان این کنش و واکنش های متقابل نیست که شعر سمیمین بهبهانی را از برخی شاعران که به تأثیرهای اجتماعی باور ندارند، اما کاسبکارانه در پی آن هستند که بر همان جامعه تأثیر بگذارند، متفاوت می کند، بلکه آنچه شعر بهبهانی را از دیگران متمایز می کند، چگونگی بیان این تأثیرهای متقابل است. سیمین بهبهانی با نو آوری در وزن و قالبِ غزل، و با زبانی تازه و  برخاسته از گنجینۀ ادبیات این مرز و بوم، این گونۀ شعر را بیش از هر زمان دیگر، اعتباری اجتماعی بخشیده است.

در عاطفی ترین عاشقانه هایش، با شاعری روبرو هستیم که در برابر واقعیت های تلخ، صحنه های حماسی می آفریند و در آن میدان های دشوار غبارگرفتۀ پر از دشمن، این شعر اوست که هر باره، چون پرچمی افراخته می درخشد.
در سیاسی تر ین شعرهای بهبهانی، ما با ناب ترین گونۀ شعر برخورد داریم که در خاطرۀ همگانی مردم این مرز و بوم، دیری ست که نقش بسته اند.

سخن کوتاه، شعر بهبهانی، زبان دلیر و توانمند و بلندِ آن فرودستانی ست که دست روزگار توانشان را به جبر و ترفند گرفته است؛ زبانی زیبا و استوار که در برابر هیچ گونه ای از زور و استبداد خاموش نمانده است.
جایزۀ «یانوس پانونیوس» که در روزهای پایانی ماه اوت امسال از سوی انجمن قلم مجارستان به غزلبانوی شعر امروز ایران پیشکش شد، در حقیقت پاداشی ست برای شاعری که با قامتی افراشته، «وظیفۀ دشوار» انسان بودن را در وضعیت بسیار نا به هنجار میهنمان، تا کنون بر دوش زبان و شعر خویش برده است. ما، از انجمن قلم مجارستان، سپاسگزاریم که در راستای مبارزه برای آزادی بیان و اندیشه، این جایزۀ گرانبها و گرانقدر را به غزلبانوی شعر امروز ایران که جز صدای بلند آزادی نیست، اهدا کرده است.
به سیمین بهبهانی نیز، برای دریافت این جایزه شادباش می گوییم و برایش آرزوی تندرستی و شادابی داریم.

انجمن قلم ایران در تبعید
پنجم سپتامبر ۲۰۱۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.