اعلام حمایت جمعی از زندانیان سیاسی زندان سنندج از حسین رونقی


ما به عنوان زندانیان سیاسی کُرد در زندان مرکزی سنندج که خود نیز قربانی بی عدالتی و اعمال سلیقە ی نهادهای امنیتی به جای قانونمداری هستیم و خود نیز از حداقل حقوق ابتدائی یک زندانی محروم هستیم. ضمن حمایت خویش از خواسته های قانونی حسین رونقی ، با توجه به شنیدن صدای وی توسط مردم آزادیخواه، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای سیاسی، از ایشان درخواست مینماییم که اعتصاب طولانی مدت خویش را که هر لحظە ایشان را با خطر اتفاقی ناگوار مواجه کردە است، متوقف نماید.

ما ضمن حمایت از حسین رونقی و تمامی هم بندیهای وی و ارج نهادن به همه خدمات و مبارزات همه آزادیخواهان در بند، ایشان و تمامی زندانیان سیاسی و مدنی را سرمایه ملی گرانبهایی می دانیم که برای احقاق حقوق قانونی و حقه مردم ، بویژە فعالان در بند، و وجود وی بسیار ضروریست و بایستی زندە بماند. به همین خاطر با توجه به بحرانی تر شدن وضعیت جسمانی حسین رونقی ، عاجزانه از ایشان تقاضا می کنیم به اعتصاب غذای خویش پایان دهند.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی سنندج
چهارشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۲
August 28 2013

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.