پـویـان انـصـاری: بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست!

باز هم تعدادی روشنفکـر، سال هاست در سایت های اینترنتی می گویند و می نویسند که، فـارس، خلـق است، آن یکی می گوید آذری، فـارس نیست، تُـرک است. دیگـری می گویـد، کُـرد ملت است نه خلـق. سومی از راه می رسـد می گوید، فـارسی زبان است. چهارمی در نیمه را می گوید، فارس نیست و پارس است. پنجمی می گوید، اولأ آذری، ایرانی است نه ترکیه ای، بعد اش هم زبـان است نه قوم. خوزستانی می گوید، مُحمـره عرب است و خلق، همچنـان که بلوچ ملت است نه خلق. یکی دیگر می گوید، مُحمـره نیست، خرمشهـر است و خلق نیست و قوم است. آن یکی می گوید، بلوچ لهجه است و زبان نیست و غیره. ….

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست !

قبل از هر چیز بگویم، هر سنگی که بطرف نظـام ضـد انسانی جمهوری اسلامی در ایـران پـرتـاب شود، غنیمت است حال این این سنـگ می تـوانـد در بیـان، قلم و یا هر عرصه ای باشد امـا، عُمر طولانی تبعید که مساویست با ۳۵ سال عُمـر ننگیـن این نظـام خونخـوار، باعـث این شده است که، بعضی وقت ها مغـزم پـاره سنـگ ور می دارد و فکـر هـای عجیب و غریب به سرم می زندکه مثلأ این همه نوشته از نویسنده ها بابینش های گوناگون که درسایت های اینترنتی گذاشته می شود، حاصل اش چیست!؟

خیلی مسائل (بخصوص از نوع سیاسی اش) مـا ایـرانیـان همیشه در صحنـه را! یکجورایـی بفهمی، نفهمی، به جـان هم انداخته است، سوء تفاهم نشود منظور قلمی آنهم مُودبانه !!!.

یکی از موضاعات، ۲۸ مرداد است. عده ای می گویند، کودتا بود، عده ای دیگر می گویند، کودتا نبود. خلاصه اینکه این عده اهل قلم و بی قلم درسایت های اینترنتی سال هاست که می گویند، مصدق خان فلان بود،آقا شاه بهمان بود و برای اثبات نظرات شان، زمین و آسمان را به هم می بافند که حرف شان را به کُـرسـی به نشانند!

طبق آن فرمول “پاره سنگ”! فرض کنید یهـو این اهل قلم و حاشیه نشینان، خواب نما شوند و یا جن بـره تو بدنشون و صد البته با در نظر گرفتن اینکه از قدیم گفته اند در”مثل مناقشه نیست” همگـی و بدون استثناء به این نتیجـه برسند که، ” ۲۸ مرداد کودتا بود و یا نبود !”

حال پُـرسیدنی است که، این نتیجه مورد قبـول همگانـی، چه کُمکی به جنبش های مردمی از جمله جنبش کـارگـری، دانشجویی، زنـان، دهقانی، و بخصوص جـوانـان مبـارز ایـران در مقابـل رژیـم تا بُـن ِ دنـدان مسلـح جمهــوری اسلامـی، می شود!؟

ببخشید چی گفتید!؟  -نداریم، منظورتان این ِ که جنبش دهقانی نداریم!؟ – خوب، پس خط اش بزنید.

با پـوزش ازخوانندگان که وقفه ای درنوشته شد، داشتم می گفتم مسئله ای دیگر موضوع خلق ها، زبان ها،ملیت ها، قشرها، اقوام و … است!

باز هم تعدادی روشنفکـر، سال هاست در سایت های اینترنتی می گویند و می نویسند که، فـارس، خلـق است، آن یکی می گوید آذری، فـارس نیست، تُـرک است. دیگـری می گویـد، کُـرد ملت است نه خلـق. سومی از راه می رسـد می گوید، فـارسی زبان است. چهارمی در نیمه را می گوید، فارس نیست و پارس است. پنجمی می گوید، اولأ آذری، ایرانی است نه ترکیه ای، بعد اش هم زبـان است نه قوم. خوزستانی می گوید، مُحمـره عرب است و خلق، همچنـان که بلوچ ملت است نه خلق. یکی دیگر می گوید، مُحمـره نیست، خرمشهـر است و خلق نیست و قوم است. آن یکی می گوید، بلوچ لهجه است و زبان نیست و غیره .

حال این بار فکر کنید جن از تن ِ تان بیـرون آمده و همه در کنار هم یکصدا فـریـاد می کنید “مرگ بر شاه”… با پـوزش، منظور اینکه همه به آن نتیجـه دلخواه برسند که، ایـران تشکیل شده از آن چیـزی که دوست دارید، واقـعـأ چه کُمکی به جنبش های مبارز در براندازی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی می شود!؟

ببخشید چی گفتید؟

- قرار نیست این چیزها رژیم را سرنگون کند! -    پس ببخشید، اشتباه لُپی بود !

باز با عرض پوزش در وقفه ای که ایجادشد،داشتم می گفتم که، مسائل فیثاغورثی مبـارزاتـی مُهم زیاد است که البته بیشتر به دعوای خانوادگی و شخصی شبیه است ولی از آنجایی که خیلی داغ هستند و از تـرس اینکه دستمـان، بسوزد از خیـر آن می گذریم.

یکدفـعه از عالم هپـروت بیرون آمدم و نوشته ام را دوباره خواندم! دیدم ای خانم، ای آقا، مثل اینکه علاوه بر پـاره سنـگ، جن و به اضافه پـری، به سراغ بنـده هم آمده است، خـوب آخه اگـر روشنفکـران این همه آگـاهـی را در اینترنت نـریـزنـد برای مثال، بنده چه خاکی حال از نوع کُردی، آذری و یا فارسی بر سرم بریزم!؟

راستی تا یادم نرفته است بالاخره ایـران کشور است یا ملت، میهن است یا سرزمین، خاک است یا وطن …

آیـا بنـده نوعـی، از اینکه جمهوری اسلامی پـان ایـرانیستـی است و به خلـق کُـرد، آذری و غیـره ستـم فـراوانـی کـرده است از دستش فـرار کـردم و در بـرون مـرز تبعیـد شدم یا اینکه از نظامی جنایتکـاری که پـان اسلامیست به این ور آب، پنـاه آورده ام!؟

در ضمن، آیا واقـعـأ قالی اصفهانی، تبریزی است و اصولا فارس ها نقشی در آن داشته اند!؟

آیا از منظر رعایت دمکـراسـی، نبـایـد فرصت ۸ سال ای که به خاتمـی داده شد به روحانی هم همین فرصت داده شود و در مورد کابینه قـداره بندانش، زیاد عجله نکرد تا دید چی می شود!؟

اصلأ چرا نبـایـد افق دیدمان را گُسترده تر کنیم و یا بهتر است بکشیم اش و در مورد این ۴ سال پیش رو، حرفی نـزنیـم بلکه، در باره چهار سال بعد از این ۴ سال، به گـپ و گفتگـو و یا همان بحـث های اغنـایـی به پـردازیـم که، آیـا روحـانـی ماننـد خاتمی “رئیس جمهور ۸ سال سر ِ کاری، دوباره انتصاب می شود یا نـه !!!؟؟؟

آیا فکر می کنید در دوره انتصابات ۸ سال دیگه، “سُلطان قلب ها” (رسمأ جانی) از روحانی حمایت می کند یا در مقابل او می ایستد یا اینکه سقط شده است!؟

اینها سئوالات اساسی و کلیدی است که با بحث و تبادل نظرمحترمانه و ۱۰۰% بدور از خشونت، به شعـار سـرنگـونـی که همانا ” بالاخره خودش خُشک میشه می افته ” می رساند، ان شاء الله .

باورکنیدنوشته تمام شده بودکه یکدفعه حمله گازانبری از نوع تئوری حاج آقا روحانی که به دانشجویان در تیرماه ۱۳۷۸ حمله کرد به مُخچه ام وارد شد از این رو، یک فکر بکر، به سرم زد!

فکر کنید هر وقت، نویسندگان اینترنتی جلوی کامپیوتر می نشینند و می خواهند در باره موضوعی غیر از سـرنـگـونـی بنویسند نوشته روی کامپیوتر مُنعکس نشود! حال تصور اش را بکنید که طرف هی کلیک می کند می بیند، خیـر، چیزی نوشته نمی شود، درست در لحظه ای که فکر می کند کامپیوترش شاید خراب است، صدایی از آن بیرون می آید که:” ای خانم، آقا، کامپیوتر شما هیچ اشکالی ندارد و خراب هم نیست!”

حقیقت اش این که  ما بعداز این همه سال، جمهوری اسلامی ما را خسته و گـویـا شما را بی تفـاوت کرده است آخه، چقدر صبر کنیم !؟

به عیسی،موسی،محمد،مارکس قسم، نازیسم هیتلری با آن هم دبدبه و کبکبه اش،یک چهارم این نظام جهل و جنون نتوانست حکومت کُنـد، یعنی واقعأ بعداز ۳۵ سال، کسی نیست که این مـدفـوع را از سرزمین ایـران، بیرون بیاندازد!؟

بهرحال ما کامپیوتر ها درسراسرجهان از امروز با اتحاد و همبستگی تصمیم گرفته ایم که جلوی هر نوشته ای جزاینکه درباره “سـرنـگـونـی” رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در ایران باشد به گیریم و اگر زیاد هم کلیک کنید نـاچـارأ با یک عملیات انتحاری از نوع ویروس آخوندی به داخل خودمون (کامپیوترتان) از شـرتـان راحت می شویم،

بنابراین اگـر می خواهید دُچـار این ویـروس ویـرانگـر آخـونـدی نه شویـد به این موضوع انشاء که برایتان طرح می کنیم پـاسخ دندان شکنی بدهید که، چرا بعد از ۳۵ سال دربـدری و آوره گـی، شما ایـرانیـان در صحنه و پُشتِ صحنه، این همه تـو سـر و مغـز یکدیگر می کوبید و هنوز، انـدر خـم ِ یک کوچه ایـد، پـرانتـز باز ( البته اگر کوچه ای داشته باشید، پرانتز بسته) .

آگوست ۲۰۱۳- استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.