فراخوان کارگری در مورد وضعیت نگران کننده کارگران زندانی

ما از قوه قضاییه می خواهیم که این کارگران بیمار و دربند را برای تکمیل روند معالجات مناسب پزشکی خود، بی درنگ آزاد کنند. ….

۴۰ روز از درگذشت کارگر زحمتکش افشین اسالو در زندان رجایی شهر می گذرد. با توجه به شرایط زندان که محدودیت های بسیاری برای زندانیان ایجاد می کند و موجب تشدید ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، در نتیجه شرایط را برای زندانیان نامطلوب تر می کند.
در حال حاضر محمد جراحی کارگر نقاش و عضو سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران به دلیل ابتلا به سرطان تیروئید و عدم دسترسی مناسب به پزشک به سمت مرگ سوق داده می شود.
رضا شهابی راننده اتوبوس و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دلیل عدم معالجات و مراقبت های پزشکی بعداز عمل جراحی در شرایط نامطلوبی به سر می برد.

تا چه زمان کارگران به خاطر فعالیت های کارگری و سندیکایی درجهت رفاه حال زحمتکشان ایران جان خود را در این پیکار باید از دست بدهند؟
این کارگران دربند و بیمار چه خطری در بیرون از زندان برای کارفرمایان و سرمایه داری سودجو دارند که باید همچنان از دسترسی به پزشک تا دم مرگ محروم باشند؟

ما از قوه قضاییه می خواهیم که این کارگران بیمار و دربند را برای تکمیل روند معالجات مناسب پزشکی خود، بی درنگ آزاد کنند.

ما از فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری WFTU و کنفدراسیون آزاد سندیکاهای کارگری ITUC و لوک کوربیک معاون ITUC و مسئول کارگری ILO و همچنین گای رایدر رییس ILO می خواهیم اعتراض خود را نسبت به عدم رعایت مقاوله نامه های ۹٨ و ٨۷ در مورد آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری ایران و فعالینش به دولت ایران اعلام کرده و برای آزادی فوری کارگران بیمارسندیکایی فوق و همه فعالان کارگری زندانی از هیچ کوششی دریغ نورزند.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات
خانواده اسالو
خانواده محمد جراحی
۲۰/۵/۱٣۹۲

جهت اطلاع:
فدراسیون ث. ژ. ت – سود – اونسا – اف.اس.یو.ث – ث.اف.د .ت
سندیکای فلزکاران سوئد

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.