وضعیت جسمی‌ رضا شهابی مجدداً وخیم شده است

(دنباله…)