مرسى٬ مردم و ارتش. نوشته آندرش کارلسون

محمد مرسى و اخوان المسلمین شاخه اى از سرمایه دارى مصر٬ محافظه کار در مساٸل اخلاقى و مذهبى٬ اما بى پرده نٸولیبرال در امور اقتصادى٬ تقریبا مانند یوران هگلوند و دمکرات مسیحیان در سوٸد٬ است• ….

مرسى٬ مردم و ارتش
نویسنده: آندرش کارلسون٬ رهبر حزب کمونیست سوٸد (م٬ل)

http://www.kommunisterna.org/nyheter/2013/07/mursi-folket-och-militaren

مترجم: پیام پرتوى
۵ ژوٸن ۲۰۱۳

mesr

هفته گذشته مصر٬ با درخواست استعفاى فورى پرزیدنت محمد مسرى٬ شاهد تظاهرات گسترده اى بود• تعیین ابعاد این تظاهرات دشوار است٬ اما بر اساس یکى از منابع دفتر خبرى رویترز٬ میلیونها تن خیابانها را٬ که در این صورت تظاهرات فعلى را عظیمتر از تظاهراتى مینماید که در سال ۲۰۱۱ شرایط سرنگونى پرزیدنت سابق حسنى مبارک را فراهم آورد٬ به تصرف خود در درآوردند •

شرایط فوق العاده و مهیج است• بخش آگاه جنبش اعتراضى٬ رهبر مبارزات “تمرد” (شورش)٬ روز دوشنبه ۲۴ ساعت به مرسى فرصت داد که استعفا بدهد٬ در غیر اینصورت “تمرد” با اعتراضات مکرر و گسترده خود دست به “نافرمانى مدنى” خواهد زد• همزمان رهبرى ارتش٬ که قدرت سیاسى را همچنان در اختیار خود دارد٬ اعلام نمود که “اعتراضات” باید طى ۴۸ ساعت خاتمه پیدا کند٬ در غیر اینصورت ارتش قدرت را بدست خواهد گرفت•
رهبرى ارتش اتمام حجت خود را با عباراتى از قبیل اینکه مرسى باید “مطالبات مردم را برآورده نماید” و یا اینکه هدف نیروهاى نظامى “مداخله در سیاست” نیست معطر ساخت٬ اما در وراى این جمله پردازیها لبه تیز حمله خود به سوى جنبش اعتراضى نشانه رفته است• ارتش تصمیم به برقرارى نظم و قانون و همکارى معتمد٬ که حال سرمایه دارى از وجود آن بهتر میشود٬ گرفته است• در این بازى مرسى تنها یک مهره بى ارزش است٬ که اگر هدف اصلى آن را مطالبه نماید بى چون چرا قربانى خواهد شد•

محمد مرسى و اخوان المسلمین شاخه اى از سرمایه دارى مصر٬ محافظه کار در مساٸل اخلاقى و مذهبى٬ اما بى پرده نٸولیبرال در امور اقتصادى٬ تقریبا مانند یوران هگلوند و دمکرات مسیحیان در سوٸد٬ است• این ادغامیست که پاسخگوى مطالبات جامعه مصر نیست• ممکن است که اخلاق گرایى اخوان المسلمین در میان توده ها از پشتیبانى فراوانى برخوردار باشد٬ بخصوص در روستاها٬ اما این نه مساٸل آسمانى بلکه مطالبات توده ها در مورد یک زندگى بهتر بر روى زمین بود که جنبش اعتراضى را بر علیه مبارک برانگیخت•
در تقابل با این مطالبه نٸولیبرالیسم مانعى موٽر تشکیل داده است• در خلال اولین (و شاید آخرین) سال بعنوان پرزیدنت مرسى مطیعانه برنامه ریاضت صندوق بین المللى پول را٬ که بعنوان شرطى براى وام اضطرارى جدید اراٸه شده٬ براى مصر اداره نموده است• نتیجه اعمال این سیاست بهاى دو برابر نفت و کمبود یارانه هاى اجتماعى٬ که زندگى زمینى را براى اغلب مصریها نه آسانتر بلکه دشوارتر نموده٬ بوده است•
به این امر خصوصى سازیها٬ قوانین ضد اتحادیه اى٬ ادامه فساد و رابطه با آمریکا٬ امرى که مستقیما براى نیروهاى پان عربیسم که همچنان در مصر فعالند آزار دهنده است٬ اضافه شده است• اینکه مرسى به تازگى روابط خود را با سوریه قطع٬ همزمان که آنرا یکپارچه با اسراییل حفظ نموده است٬ از دیدگاه بسیارى یک تحریک صرف تلقى میشود•

البته در این توازن نیرو٬ که در آن اخوان المسلمین – ه مرسى با مقاومت از جانب طبقه میانه رو سکولار در شهرها روبرو میشود٬ ابعاد مذهبى نقش خاص خود را ایفا مینماید• اما تعیین کننده براى قدرت و گسترش اعتراضات سیاست است٬ اینستکه مرسى و دولت او قدمى در راه به واقعیت مبدل نمودن وعده هاى داده شده خود از سال ۲۰۱۱ یا براى بهبود شرایط اقشار گسترده مردم بر نداشته است•
کارزار تمرد در ماه مى با هدف گردآورى دستکم ۱۵ میلیون امضاء براى درخواست استعفاى مرسى آغاز شد• در ۳۰ ژوٸن٬ که سالگرد به روى کار آمدن مرسى بعنوان پرزیدنت بود٬ تمرد ۱۷ میلیون امضاء٬ ۴ میلیون بیش از آراٸى که مرسى در زمان انتخاب بدست آورده بود٬ جمع آورى نمود• این گزارش شاید اغراق آمیز باشد٬ اما نمایانگر تغییر شدید سطح افکار عمومى است• تنها پس از یکسال محبوبیت مرسى بصورتى شگفت انگیز کاهش یافته و در نظر سنجیها او اکنون کمتر از ۳۰ درصد از آراء را بدست بدست میاورد• این پشتیبانى اندکى نیست٬ اما همزمان پاسخگوى نیازهاى سرمایه دارى مصر٬ نظم و ترتیب و اتحاد ملى هم نیست•

مانند دیگر سیاستمداران سرمایه دارى٬ مرسى مدعیست که او بدلیل اینکه انتخاب شده مشروع است٬ در دوران میان انتخابات مردم باید زبان به دهان گرفته و سیاستهاى تحمیلى او را بپذیرند٬ اگر چه بر خلاف وعده هایست که قبل از انتخابات داده شده اند•
از بد روزگار اینچنین نگرش محدودى به دمکراسى مورد قبول مردم مصر نیست• او به امیدهایى که سقوط مبارک ایجاد کرد خیانت نموده است و اکنون باید پاسخگوى اعمال خود باشد٬ نه در پارلمان٬ که در آن به اسلامگرایان اکٽریت سفارشى اعطاء شد٬ بلکه در پارلمان خیابانها٬ که توده ها میتوانند دعوى خود را پیگیرى نمایند• در شرایط فعلى مرسى بر روى یک کارزار وسیع توده اى-ه بر علیه خود حکومت میکند• این امر مطالبه استعفاى او را مشروع میسازد•
روز سه شنبه محمد مرسى و رهبرى ارتش در یک مذاکره بى ٽمر با یکدیگر ملاقات نمودند• مرسى از استعفا و یا رها نمودن ذره اى از قدرت امتناع میورزد٬ امرى که منجر به تداوم اعتراضات خواهد شد• ارتش در بیانیه اى در فیس بوک قسم خورد که “از مردم مصر بر علیه تروریستها٬ تندروها و دیوانه ها حمایت نماید”•
تا ببینیم که سرانجام این تحولات به کجا میانجامد٬ اما با افزایش میزان ناآرامیها میزان مداخله نظامى نیز افزایش میابد• نیازى به این نیست که همه کودتاهاى نظامى٬ مانند شیلى ۱۹۷۳ ٬ که در مداخله نظامى ۲۰۱۱ نشان داده میشود٬ خونین باشند• پس از دوران جمال عبدل ناصر نیروهاى نظامى مصر نقش وحدت بخشترى را ایفا نموده است•

اما دیدن رهبرى ارتش بعنوان متحد٬ بعنوان بخشى از جنبش اعتراضى٬ ندیدن منافع گسترده است• ارتش میتواند مرسى را قربانى نماید – اما فقط براى حفظ نظم پایدار سرمایه دارى• میدانم که ژنرال رهبر٬ عبدل فتح ال- سیسى٬ در آمریکا آموزش دیده است و اینکه او سال گذشته “پشتیبانى کامل خود را از رابطه ارتش مصر با آمریکا” اعلام نمود•

یک توسعه مترقى در مصر متضمن جدایى از نٸولیبرالیسم و سلطه امپریالیسم که توسط صندوق بین المللى پول و دیگر ارگانهاى امپریالیستى اداره میشود میباشد• یکچنین جدایى توسط یک کودتاى نظامى امکانپذیر نیست•
اما امیدوارم که جنبش توده اى مبارزه خود را در صورت رفتن و یا برکنار نمودن مرسى از قدرت گسترش بدهد• این مبارزه مردمى٬ مبارزه طبقاتى٬ است که به مصر آینده بهترى را امید داده و خواهد داد•

پیام پرتوى
۸/۷/۲۰۱۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.