ادامه صدور احکام غیابی برای اعضای کمیته هماهنگی

خالد حسینی هم به حبس محکوم شد …. (دنباله…)