دومین تجمع اعتراض آمیز مردم اراک نسبت به آلودگی

هوا نفسی که فرو می‌رود شاید باز نیاید! …. (دنباله…)