پـویـان انصـاری: چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن …

فکرش را بکنیدمردم کشوری برای تشویق و استقبال تیم فوتبال شان بخواهند به استادیوم بروند ناگهان با یک مُشت آدم بیمار  روانی روبرو شوند که مانع رفتن تعدادی از آنها به استادیوم شود چرا که آنها،زن هستند! ….

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن …

zan

پیـروزی تیـم فوتبـال جمهوری اسلامی ایـران که راه جام جهانی ۲۰۱۴ را در برزیل هموار کـرد شور و نشاط و رقص و پایکوبی را بهمراه داشت، دختر و پسر در کنار هم توانستند شـادی کنند و کسی مزاحم آنها نشود!!!

نـه از بسیجی و سپـاه جنایتکار خبری بود نـه از لباس شخصی مُزدور و نـه از زنان چماقدار بیت رهبری!

این جماعت خائن بالفطره ذکـر شده، که همیشه آمـاده به خدمت بدرگـاه امامشان هستند و هر تجمعـی را که حـق طبییعی و معمولی انسان هاست به شدیدترین وجه ممکن در ایـران سـرکـوب کـرده است آنـروز را بقول معروف، شتـر دیدی، ندیدی، را در اکثر نقاط یکجورایی زیـر عبـایی رد کردند!!!

بعداز بُـرد تیم فوتبال، نیمی ازجامعـه برای استقبال از قهرمانان خود خواستنـد در کنار شادی سایر انسان ها و هموطنان خود (بخوانید مردها!) شریک باشند که طبق معمول حکومت ۳۴ سالِ چماقـداری حاکم بر جامعه، جلوی این حرکت طبیعی را گرفتند.

در حقیقت وجود حکومت جهـل و جنـون جمهوری اسلامی در ایـران، خـود بـازتـابِ و نمـاد جنـایـت و خیـانـت به آرمـان های حقوق بشری است که احتیاجی به بازگویی ندارد و این واقـعیتی است که زن دراین نظام زن ستیـز، خط قـرمـز آخوندهای با عبا و بی عبای جمهوری اسلامیست.

از این منظر باید گفت، فـرقـی ندارد که چه کسی رئیس جمهور در آن کشور شود حال چه خاتمی یا موسوی و یا روحانی و یا مصباح و یا … باشد هر چند در اینکه مثلأ چند میلیمتر روسری اجباری زنان عقب و جلو  برود اختلاف سلیقه دارند.

فکرش را بکنیدمردم کشوری برای تشویق و استقبال تیم فوتبال شان بخواهند به استادیوم بروند ناگهان با یک مُشت آدم بیمار  روانی روبرو شوند که مانع رفتن تعدادی از آنها به استادیوم شود چرا که آنها،زن هستند!!!

باور کنید زن بودن، در این نظام قرون وسطایی جُـرم است.

طبق برنامه ریزی قرار بود که روز چهارشنبه مردم برای تشویق فوتبالیست ها به استادیوم “ضـد آزادی” بروند البته فقط مـردان!!!

ولی بودند شیـر زنـان ایـران زمین هر چند که تعـداد آنهـا زیـاد نبود! که باز درفش آزادی و بـرابـری را بلند کرده و آنرا محکم تر از همیشه بر فـرق نظام زن ستیـز جمهوری اسلامی فرود آوردند و سعی کردند که خط قـرمـز این حکومت ارتجاعی را بشکنند.

استقبال از تیم فوتبال نشان داد که زنـان آگاه و مبارز می تواننـد دست در دست یکـدیگـر و بـه اتکـاء نیـروی خـود، تحقیـر و اهـانـت را نپـذیـرنـد، آنهـا  نشـان دادنـد که دوره  “آبجی روت را بگیـر”، “ضعیفـه روسریت را درست کُـن” و … به پـایـان خـود نزدیک می شود.

بار دیگر این نیمهِ جـامعـه مـان، هر چند با تعـدادی نـه چندان که انتظـار میرفت به ملایان با عبا و بی عبا و حامیان چماقـدارشـان نشان دادند که حکومت ۳۴ ساله آنهـا، برای محـروم کـردن حـق و حقـوق مسلم زن ایـرانـی، بــایــد بـرای همیشه به زبـالـه دان تـاریـخ ریختـه شـود.

این استقبال از تیم فوتبال، فُـرصـت و بهـانـه ای بود بـرای آندسته از زنـان مبـارز و آگـاه مـا که ماننـد همیشه خـود را در مسائـل اجتماعـی و سیاسی درگیـر می کنند، پـی به این حقیقت ببـرنـد که می شود راه را برای سازمـان یافته تـر شدن مبـارزات هموار کرد و حقـوق مسلم خـود را که همـانـا بـرابـری و آزادی است بدست آورد.

جـا دارد از آن تعـداد مـردان آگـاه که در این حـرکـت خود جوش علیه حکومت زن ستیـز، همبستگـی خـود را با زنـان هموطن نشان دادند و به استادیوم نـرفتنـد قـدر دانی کـرد.

این حـرکـت انسـان های مبـارز اعم از زن و مرد علیه نظام جنایتکـار جمهوری اسلامی که بـازتـاب اش خالی بـودن استادیوم “ضـد آزادی” را نشان داد که بدرستی هم شعار”استادیوم خالیه جای شرمساری” داده شد.

به امید روزیکه زن و مرد ایرانی در کنار یکدیگر و با هر شیوه مبارزاتی که امکان دارد به حق طبییعی خود نائل آیند که این هم فقط در سرنگونی این رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی مُیسر است.

بـه اُمیـد آنـروز که دیـر هم نخـواهـد بـود.

یکشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۳ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.